Illegale boot in het water achter pad ‘It Efterom'

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 maart 2023

Al geruime tijd ligt er aan de oever achter het perceel Buorren 39, nabij het pad ‘It Efterom’ in Terherne, een rode zeilboot van polyester.

De eigenaar van dit vaartuig is niet bekend en de ligplaats is illegaal ingenomen. Dit is in strijd met de Ligplaatsenverordening De Fryske Marren en het bestemmingsplan. Omdat van deze boot de rechthebbenden niet bekend is, dient deze publicatie als algemene mogelijkheid voor de rechthebbenden om tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang te voorkomen.

Bent u de eigenaar?

Wanneer u de eigenaar bent van deze boot, dan moet u de boot vóór 15 maart 2023 van de ingenomen ligplaats verwijderen en verwijderd houden. Na deze termijn zal de gemeente de betreffende boot verwijderen. Eigenaren kunnen hun bezit alleen terugkrijgen tegen betaling van de gemaakte kosten van berging en opslag. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de boot bent.

Meer weten?

De volledige versie van dit besluit ligt op het gemeentehuis (Herema State 1 in Joure) ter inzage voor belanghebbenden en is tevens aangeplakt op de boot. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Laurens Potijk via telefoonnummer 14 05 14 of per mail via info@defryskemarren.nl.

Het laatste nieuws