Besluiten college 14 juni 2022

1. Straatnaamgeving De Lyster te Joure

Van: Z.705050 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de naam ‘De Lyster’ vast te stellen voor de nieuwe straat tussen Koarte Ekers en De Mosk in Joure, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

2. Stimuleringsregel groen – en blauwe maatregelen.

Van: Z.690743 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de Subsidieregeling groen – en blauwe maatregelen, De Fryske Marren, 2022-2025, vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de eerdere, gelijknamige subsidieregeling, zoals door het college vastgesteld op 3 maart 2022.

3. Vervangende nieuwbouw in Joure (De Scharcamp en De Finne)

Van: Z.706907 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het sturen van de informerende raadsmemo over de voorgenomen herstructurering door Accolade van 40 woningen die gelegen zijn aan De Scharcamp en De Finne in Joure.

4. Beslissing op bezwaar, Kerkpad 12 in Haskerhorne

Van: Z.687088 – VTH
Het college besluit:

 1. de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren van twee gastenverblijven op de locatie Kerkpad 12 in Haskerhorne ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit met in achtneming van het advies van de commissie nader te motiveren en aan te vullen;
 3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

5. Wijziging Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West eerste fase

Van: Z.705684 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. De Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West aan te passen in twee fasen;
 2. De raad te vragen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West conform het voorstel in bijlage 2;
 3. In de tweede fase de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West te wijzigen met een aangepaste uittredingsregeling en de bepalingen uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen;
 4. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West te informeren over het besluit bij dictum 2, conform bijlage 4.

6. Herijking beleidsplan wegbeheer 2020-2024 en voorziening grootonderhoud wegen

Van: Z.699831 – ruimtelijk beheer
Het college stelt voor dat de raad:

 1. Het herijkte beleidsplan wegbeheer vaststelt met integraal onderdeel het geactualiseerde/geïndexeerde meerjaren onderhoudsprognose (MJOP) wegen op basis van scenario gedifferentieerd (1)
 2. De voorziening onderhoud wegen opnieuw in te stellen per 1 januari 2022 en het beschikbare bedrag in de reserve onderhanden werk ad € 632.240 over te hevelen naar de nieuwe voorziening onderhoud wegen.
 3. In 2022 een éénmalige extra storting te doen in de voorziening onderhoud wegen van
  € 1.730.000 en deze te verwerken in de najaarsrapportage 2022.
 4. De verhoging van de jaarlijkse storting in de voorziening voor 2023 en 2024 van € 1.700.000 en voor 2025 en 2026 van € 1.500.000 mee te nemen bij de integrale afweging van de programmabegroting 2023-2026.

7. Composteren bij de boer

Van: Z.688659 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het composteren van maaisel voor bodemverbetering te beschouwen als voortgezet gebruik wanneer dit binnen aangegeven randvoorwaarden gebeurt;
 2. mee te werken aan het initiatief van de stichting Agricycling door de beschikbaarstelling van gemeentelijk maaisel voor composteren bij de boer;
 3. voor deze samenwerking samen met de betreffende boeren een samenwerkingsovereenkomst op te gaan stellen;
 4. vrijgekomen financiën door lagere afvoerkosten van maaisel beschikbaar te hebben voor de onkosten van de boeren;
 5. de raad middels bijgevoegde raadsmemo op de hoogte te brengen.

8. Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkustgebied

Van: Z.706418 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkustgebied vast te stellen.
 2. de raad middels bijgevoegde raadsmemo op de hoogte te brengen.

9. Wet open overheid (Woo)

Van: Z.706742 – bestuur en concernadvies
Het college besluit de raad via bijgevoegd raadsmemo te informeren over de implementatie van de Wet open overheid.

10. Jaarstukken 2021 (definitief) en accountantsverklaring

Van: Z.705484 – middelen
Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het definitieve jaarverslag en jaarrekening 2021 inclusief de accountantsverklaring en bijlagen vast te stellen met een saldo van € 5.145.000 positief;
 2. De voorgestelde resultaatbestemmingen van € 3.202.000 vast te stellen (onderdelen a t/m h in jaarstukken 2021 op pagina’s 11 en 12);
 3. De coronareserve op te heffen en een bedrag van € 1.943.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve via de resultaatbestemming (onderdeel i in jaarstukken 2021 op pagina 12);
 4. Het resterende deel ad € 3.886.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve
  (onderdeel k in jaarstukken 2021 op pagina 12);
 5. De verrekening tussen de vrije algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen van
  € 300.000 (onderdeel j in jaarstukken op pagina 12);
 6. De kredieten uit de reeds door het college vastgestelde jaarplan wegen (zie bijlage 4) beschikbaar stellen ten laste van de reserve Onderhanden werk;
 7. De einddatum van de exploitatie van het bedrijventerreinen Woudfennen III vast te stellen op 31-12-2035, met een resterende looptijd van 14 jaar;
 8. Het overzicht met de stand van zaken van de kredieten (zie bijlage 2) ter kennisname aan te nemen.

11. Regionale afspraken bedrijventerreinen Zuidwest Fryslân

Van: Z. 707734 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de regionale afspraken zoals weergegeven in de notitie Regionale afspraak bedrijventerreinen Zuidwest Fryslân 1 juni 2022.
 2. Na besluitvorming in de colleges van DFM en SWF de raad in kennis te stellen middels bijgevoegde raadsmemo.