Besluiten college 22 november 2022

1. Beantwoording raadsvragen KFM inzake dwangmaatregelen tweede woning op perceel Jachlustweg 2 in Wyckel

Van: Z.726185
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van KFM inzake dwangmaatregelen tweede woning op perceel Jachlustweg 2 in Wyckel te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

2. Beslissing op bezwaar inzake een verleende terrasvergunning aan de Utbuorren 50 in Terherne

Van: Z.698498 – VTH
De burgemeester besluit om bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van een rechtstreeks persoonlijk belang bij de verleende terrasvergunning aan de Utbuorren 50 in Terherne

3. Mandaat uitslag BIZ draagvlakmeting Kernwinkelgebied Joure

Van: Z.717025 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit aan de teammanager klantcontactcentrum mandaat te verlenen om namens hen uitvoering te geven aan het Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Joure 2022 en de uitslag van de meting te laten publiceren.

4. Waarschuwing na aantreffen illegaal vuurwerk in woning

Van: Z.726186 – bestuur en concernadvies
De burgemeester besluit een waarschuwing op te leggen n.a.v. aantreffen illegaal vuurwerk.

5. De voortzetting van de Tijdelijke regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport & bewegen, welzijn en kunst & cultuur tijdens en na Corona

Van: Z.727259 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. De tijdelijke regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona voort te zetten;
  2. Het subsidieplafond voor de regeling daartoe te verhogen met € 150.000,-;
  3. Het nieuwe subsidieplafond in de regeling aan te passen en deze opnieuw vast te stellen.

6. Handhaving jongerenkeet aan de Kwekerijweg 2 in Rohel

Van: Z.714451 – VTH
Het college besluit om handhavend op te treden tegen het bouwwerk, een jongerenkeet, op het perceel aan de Kwekerijweg 2 in Rohel.

7. Uitvoering amendement Fryske boeken

Van: Z.725772 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad te informeren middels bijgaande Raadsmemo.