Besluiten college 26 april 2022

1. Leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen

Van: Z.700732 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. op basis van de regeling ‘opvang ontheemden Oekraïne’ leefgeld te verstrekken aan Oekraïense vluchtelingen die staan ingeschreven in de gemeente;
 2. de raad te informeren middels bijgevoegd raadsmemo.

2. Nieuw beleidskader voor recreatieappartementen in de gemeente De Fryske Marren

Van: Z.698245 – VTH
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het concept beleidskader recreatieappartementen in de gemeente De Fryske Marren;
 2. de gemeenteraad voor te stellen dit beleidskader vast te stellen.

3. Zienswijzen Veiligheidsregio Fryslân

Van: Z.697642 – middelen
Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de Jaarrekening 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Fryslân.

4. Jaarrekening 2021 (incl. accountantsverklaring), begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen – Joure

Van: Z.700804 – middelen
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen – Joure;
 2. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-1 van de Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen – Joure;
 3. kennis te nemen van de begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen – Joure;
 4. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

5. Verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2021

Van: Z.699045 – informatie
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de resultaten uit de zelfevaluatie van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO);
 2. de rapportage m.b.t. de zelfevaluatie BAG, BGT en BRO conform de ESNIA methodiek vast te stellen, en deze conform de ENSIA methodiek in te zetten voor verticale en horizontale verantwoording over de informatiekwaliteit van de BAG, BGT en BRO;
 3. uitvoering te geven aan de in de rapportage voorgestelde verbetermaatregelen m.b.t. informatiekwaliteit BGT en BRO.

6. Verantwoordingsrapportage WOZ inzake Ensia

Van: Z.699872 – middelen
Het college besluit:

 1. de toelichting op de bestuurlijke verantwoordingsrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
 2. de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ vast te stellen.

7. Beantwoording raadsvragen CDA inzake Beleidskader Sinnefjilden

Van: Z.699657
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van CDA inzake Beleidskader Sinnefjilden 2020 te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

8. Beantwoording raadsvragen Forum voor Democratie

Van: Z.699889
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van Forum voor Democratie inzake extra overwogen zonnevelden te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

9. Beantwoording raadsvragen NCPN inzake compenseren stijgende energieprijzen

Van: Z.700136
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van NCPN inzake compenseren stijgende energieprijzen te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

10. Brandveilig gebruik vergunning Marderleane 1A te Rijs

Van: Z.696176 – VTH
Het college besluit

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
 2. De vergunning te verlenen.

11. Voorontwerpbestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 4 fase 1

Van: Z.699489 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 4 fase 1 inspraak- en overlegrijp te verklaren en de inspraak- en overlegprocedure te starten.

12. Beantwoording raadsvragen NCPN walbeschoeiing Slijkhout Lemmer

Van: Z.700038
Het college besluit van de raadsvragen van de NCPN inzake walbeschoeiing Slijkhout Lemmer te beantwoorden door middel van bijgaand memo.