Besluiten college 19 april 2022

1. Acquisitiebeleid particuliere archieven De Fryske Marren

Van: Z.685060 – informatie
Het college besluit het acquisitiebeleid particuliere archieven De Fryske Marren conform het bijgevoegde concept vast te stellen.

2. Herinrichting en realiseren van nieuwe dierenverblijven op het perceel Westerein 23 in Harich

Van: Z.686771 – VTH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het herinrichten en realiseren van nieuwe dierenverblijven op het perceel Westerein 23 in Harich;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

3. Subsidieregeling Scholing Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente De Fryske Marren 2022

Van: Z.697357 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de Subsidieregeling Scholing Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente De Fryske Marren 2022.

4. Ontwerpwijzigingsplan Joure – Krim 2

Van: Z.696990 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpwijzigingsbesluit Joure – Krim 2 en de vaststellingsprocedure te starten.

5. Beleidsregels bijzondere bijstand De Fryske Marren 2022

Van: Z.696245 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de ‘’Beleidsregels bijzondere bijstand De Fryske Marren 2022’’ overeenkomstig vast te stellen.

6. Vaststelling “Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente De Fryske Marren 2022”

Van : Z.689908 – informatie Het college besluit bijgaand vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente De Fryske Marren vast te stellen.

7. Jaarverslag 2021 van Afvalsturing Friesland

Van: Z.698380 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van Afvalsturing Friesland;
  2. het Jaarverslag 2021 na vaststelling in de aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing Friesland van 22 april 2022 ter informatie te versturen naar de raad.

8.  Het afwijzen van het verzoek om akkoord te gaan met het overslaan van de bezwaarschriftenprocedure en daarmee rechtstreeks beroep in te stellen.

Van : Z.677242 – VTH
Het college besluit:

  1. om het verzoek om rechtstreeks beroep, en daarmee het overslaan van de bezwaarschriftenprocedure, aangaande het genomen handhavingsbesluit van 14 maart af te wijzen.
  2. om het verzoek om rechtstreeks beroep, en daarmee het overslaan van de bezwaarschriftenprocedure, aangaande het genomen besluit over de weigering intrekkingomgevingsvergunning van 23 december 2021 af te wijzen.

9. Nieuwbouw aan de Sinnebourren te Joure

Van: Z.694560 – VTH
Het college besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan de plannen voor nieuwbouw aan de Sinnebourren, achter Midstraat 129 en 131 te Joure.
  2. Aanvrager schriftelijk te informeren over het genomen besluit.

10. Intrekken (voorbescherming) gemeentelijke monumentenstatus Bandsloot 37 te Bantega en Prof Titus Brandsmaweg 6a te Joure

Van : Z.700244 en Z.700247 – VTH
Het college besluit de gemeentelijke monumentenstatus van Bandsloot 37 te Bantega in te trekken.