Besluiten college 10 mei 2022

1. Waterambassadeur Fryske gemeenten

Van: Z.702190 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. akkoord te gaan met het openstellen van de vacature Waterambassadeur Fryske gemeenten;
  2. akkoord te gaan met het verlengen van het lopende contract tot 1 januari 2028;
  3. akkoord te gaan met de voorgestelde kostenverdeling op basis van inwonertal;
  4. akkoord te gaan met de ontkoppeling van Waterambassadeur en aanjager Klimaatadaptatie.

2. Eerste begroting 2023 GR Fryslân-West

Van: Z.699589 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. kennis te nemen van de eerste begroting 2023 van de GR Fryslân-West;
  2. geen zienswijze in te dienen op de eerste begroting 2023.

3. Samenwerkingsovereenkomst BNG Bank prepaid pinpassen

Van: Z.703441 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de BNG Bank ten behoeve van het verkrijgen van prepaid pinpassen voor het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen.

4. Voorontwerpbestemmingsplan Oudehaske-Jousterweg 130

Van: Z.700351 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. op basis van de “Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Jousterweg 130 Oudehaske” vast te stellen dat voor de in het bestemmingsplan Oudehaske-Jousterweg 130 opgenomen ruimtelijke ontwikkeling geen Milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld;
  2. het voorontwerpbestemmingsplan Oudehaske-Jousterweg 130 inspraak- en overlegrijp te verklaren en de inspraak- en overlegprocedure te starten.

5. Ondersteuning COC

Van: Z.703025 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. het COC geen structurele financiële ondersteuning te bieden;
  2. het COC te wijzen op onze bestaande subsidieregelingen.