Besluiten college 17 mei 2022

1. Beantwoording raadsvragen FNP & VVD inzake schooltje Terkaple

Van: Z.710473
Het college besluit de raadsvragen van de fracties van FNP en VVD inzake schooltje Terkaple te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

2. Het uitbreiden van de melkveehouderij met een ligboxenstal, twee mestsilo’s en een mestbezinkput aan de Wildehornstersingel 6 te Haskerhorne

Van: Z.659813 – VTH
Het college besluit

  1. Tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de melkveehouderij met een ligboxenstal, twee mestsilo’s en een mestbezinkput aan de Wildehornstersingel 6 te Haskerhorne;
  2. De raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. Na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

3. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Van: Z.704481 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit: de aangepaste Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Fryske Marren 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

4. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw en bedrijfswoning op de locatie De Bûterkamp 3 te Oudemirdum.

Van: Z.675684 e.d. -VTH
Het college besluit:

  1. de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten onder aanpassing van de motivering.

5: Principeverzoek uitbreiding van het melkveebedrijf aan de Oenemawei 10 in Terkaple

Van: Z.694438 – VTH
Het college besluit:
1. Onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan de voorgestelde uitbreiding van het melkveebedrijf aan de Oenemawei 10 in Terkaple.
2. De aanvrager schriftelijk te informeren over het genomen besluit.

6. Pastiel als aanspreekpunt werkgevers en werkzoekenden uit Oekraïne

Van: Z.702708 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit

  1. Pastiel de opdracht te verstrekken als aanspreekpunt en matcher te fungeren tussen werkgevers en werkzoekenden uit Oekraïne en hiervoor tijdelijk extern in te huren en hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 24.500,-;
  2. De kosten te dekken uit de post Oekraïne.

7: Perspectiefnota 2023

Van:Z.689337 – middelen
Het college besluit in te stemmen met de perspectiefnota 2023 en deze aan de raad voor te leggen ter vaststelling.

8. Motie Fonds financieren projecten

Van: Z.693215 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. De motie Fonds financieren projecten uit te voeren door de motie als hardheidsclausule toe te voegen aan de Subsidieregeling inwonersinitiatieven inclusief het begrotingsbudget.
2. In de Subsidieregeling inwonersinitiatieven op te nemen dat:
a. er geen andere financierings- of subsidiemogelijkheid beschikbaar mag zijn in de gemeente;
b. er evenals bij andere fondsen een gemeentelijke bijdrage subsidievoorwaarde is;
c. er maximaal € 50.000 per jaar uit dit fonds mag worden uitgekeerd.
3. De raad hierover te informeren via bijgevoegd raadsmemo.

9 jaarrekening 2020 en begroting 2022 schoolbestuur Kyk/Gearhing

Van: Z.695696 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de jaarrekening 2020 van de Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing en de begroting 2022 van Stichting Krêft yn Kollektyf (Kyk) ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.

10 Nota Verbonden partijen 2022

Van: Z.704036 – directie, staf, control
Het college besluit de raad voor te stellen de nota verbonden partijen 2022 “In gezamenlijkheid sturing geven aan samenwerken” vast te stellen.