Besluiten college 21 juni 2022

1. Stand van zaken renovatie basisschool De Toekomst Bakhuizen

Van: Z.709019 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van besluit tot uitstel renovatie basisschool De Toekomst in Bakhuizen;
 2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegd raadsmemo.

2. Gebruik hardheidsclausule van de subsidieregeling Gemeentelijke monumenten De Fryske Marren voor de subsidieaanvraag: ‘restauratie Torenstraat 30 te Joure’ en ‘restauratie voegwerk Schans 46 te Lemmer’

Van: Z.689532, Z.701504 – VTH
Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met het verlenen van subsidie voor ‘restauratie Torenstraat 30 te Joure’ waarbij gebruik is gemaakt van de hardheidsclausule uit de subsidieregeling Gemeentelijke monumenten De Fryske Marren, middels bijgevoegde beschikking;
 2. akkoord te gaan met het verlenen van subsidie voor ‘restauratie voegwerk Schans 46 te Lemmer’ waarbij gebruik is gemaakt van de hardheidsclausule uit de subsidieregeling Gemeentelijke monumenten De Fryske Marren, middels bijgevoegde beschikking.

3. Subsidie en ticketgarantie ‘Het verdriet van de Zuiderzee’

Van: Z.708526 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Een incidentele subsidie van € 20.000 toe te kennen voor de uitvoering van het theaterstuk Het verdriet van de Zuiderzee aan muziektheatergezelschap Orkater en Schouwburg De Lawei in het kader van de provinciale culturele manifestatie Arcadia 2022;
 2. Daarnaast een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar te stellen voor het garantiefondsticketverkoop voor Het verdriet van de Zuiderzee onder voorwaarden;
 3. De beleidsmedewerker cultuur te mandateren voor de uitbetaling van de subsidie en de uiteindelijke bijdrage aan het garantiefonds.

4. Raadsmemo kwartaalrapportage Q1-2022 van de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West en NV Empatec

Van: Z.708691 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit

 1. Kennis te nemen van het raadsmemo met de kwartaalrapportage Q1-2022
 2. De raad met het raadsmemo en bijhorende bijlagen te inform

5. Periodeverslag commissie bezwaarschriften

Van: Z.708618 – bestuur en concernadvies
Het college besluit:

 • Het periodeverslag 2018-2021 voor kennisgeving aan te nemen;
 • Dit periodeverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad.

6. Wijzigingsplan Streek 30 Sintjohannesga

Van: Z.703726 – VTH
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het ontwerpwijzigingsplan en de procedure voor het wijzigingsplan op te starten;
 2. De vaststelling van het wijzigingsplan te mandateren aan de teamleider VTH als er geen zienswijzen op het ontwerpplan binnenkomen.

7. Plan van aanpak parkeeroverlast Parkstraat e.o. Lemmer

Van: Z.668662 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voornemen een blauwe zone in te voeren in (een deel van) de Parkstraat e.o. in Lemmer,
 2. Opdracht te geven aan een adviesbureau om onderzoek te doen naar de parkeerdruk en de parkeermotieven als voorbereiding op een centrumvisie.
 3. De bewoners via een brief hierover te informeren.

8. Uitbreiding terrein IJsselmeer Beton Groep Lemmer

Van: Z.709006 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de gewenste terreinuitbreiding.

9. Uitbreiding Omrin

Van: Z.697727 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het projectplan “Uitbreiding Omrinlocatie”;
 2. de raad te informeren over de wens tot uitbreiding middels bijgevoegde raadsmemo.

10. Meicirculaire

Van: Z.708987 – middelen
Het college besluit

 1. kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2022 en deze als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de programmabegroting 2023;
 2. een stelpost voor prijscompensatie kredieten op te voeren van € 0,3 miljoen in 2022 oplopend naar € 1,3 miljoen in 2026.
 3. een stelpost voor onzekerheden in het regeerakkoord op te voeren van € 0,5 miljoen in alle jaarschijven in het financieel meerjarenperspectief;
 4. in het najaar de uitkomsten van deze circulaire ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
 5. de raad in eerste instantie te informeren over de uitkomsten van deze circulaire middels bijgevoegd raadsmemo.

11. Beantwoording vragen raad Perspectiefnota 2023

Van: Z689337 – middelen
Het college besluit de beantwoording van de vragen van de raadsfracties over de perspectiefnota 2023 vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.

12. Beantwoording vragen raad VJR 2022

Van: Z705570 – middelen
Het college besluit de beantwoording op de vragen van de raadsfracties over de Voorjaarsrapportage vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.

13. Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs

Van: Z. 676026 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente De Fryske Marren vast te stellen.