Besluiten college 24 mei 2022

1  Bestemmingsplanwijziging Kampweg 3 in Rotsterhaule

Van: Z.703723 – VTH
Het college besluit:
1. de wijzigingsprocedure voor de Kampweg 3 in Rotsterhaule op te starten;
2. wanneer er geen zienswijzen over het ontwerpplan worden ingediend, de vaststelling van het plan te mandateren aan de teammanager vth.

2. Financiële verantwoording en jaarverslag 2021 Adviesraad SD DFM

Van: Z.701356 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. de financiële verantwoording over het budget van 2021 van de adviesraad Sociaal Domein DFM ter kennisgeving aan te nemen;
2. het jaarverslag 2021 van de adviesraad Sociaal Domein DFM ter kennisgeving aan te nemen.

3. Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie

Van: Z.704848 – maatschappelijke ontwikkeing
Het college besluit de gewijzigde subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente De Fryske Marren vast te stellen. Met de nieuwe regeling sluiten we aan op de huidige wet en regelgeving.

4. Aanwijzings- en benoemingsbesluit Informatiebeheer De Fryske Marren 2022

Van: Z.690020 – informatie
Het college besluit:
1. het “aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente De Fryske Marren 2022” vast te stellen en
2. gelijktijdig het “aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente De Fryske Marren 2019” in te trekken.

5. Voorontwerpbestemmingsplan Oudemirdum-Boegen

Van: Z.700619 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oudemirdum-Boegen en het plan vrij te geven voor het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

6. Perspectiefnota 2023

Van: Z.689337 – middelen
Het college besluit in te stemmen met de perspectiefnota 2023 en deze aan de raad voor te leggen ter vaststelling.

7. Kwestie stroomrekening te Rottum

Van: Z.651326 – bestuur en concernadvies
Het college besluit;
1. kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde raadsmemo inzake de kwestie stroomrekening te Rottum;
2. de raad dienovereenkomstig te berichten.
3. De familie xx schriftelijk te berichten over de afdoening en onze beëindiging van enige verdere correspondentie/communicatie over de energiekwestie.
 

8. Voorjaarsrapportage 2022

Van: Z.705570 – middelen
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de Voorjaarsrapportage 2022;
  2. de Voorjaarsrapportage 2022 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad;
  3. de raad voor te stellen de begroting 2022 te wijzigen conform bijlage 1;
  4. de raad voor te stellen de verwachte financiële afwijkingen op de kredieten (bijlage 2) te autoriseren.

9. Omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet

Van: Z.699151 – VTH
Het college besluit:

  1. vooralsnog in te zetten op continuering van de huidige advisering door hûs en hiem onder de Omgevingswet en hier vóór in werking treden van de Omgevingswet bij de raad op terug te komen;
  2. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsmemo.

10. Principeverzoek voor het realiseren van een bedrijfsruimte met zonnedak bij het adres Jelle-paad 7 te Terherne.

Van: Z.678083 – VTH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het verzoek.

11.Nieuwbouw aan de Kolkstraat, achter Midstraat 35 Joure

Van: Z.661773 – VTH
Het college besluit:

  1. in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een pand aan de Kolkstraat, achter Midstraat 35 te Joure;
  2. de aanvrager schriftelijk te informeren over het genomen besluit.