Besluiten college 3 mei 2022

1. Brug Wyldehoarne

Van: Z.697384 – ruimtelijke ontwikkeling

Het college besluit:

 1. de in verval geraakte fiets- voetgangersbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure zo spoedig te vervangen;
 2. de bestaande brug te vervangen door een brug volgens het bijgaande ontwerp van IPV-Delft;
 3. dat het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 440.000, – voor de vervanging van de brug daarbij het uitgangspunt is;
 4. dat dit besluit met derden gedeeld kan worden nadat de communicatie daartoe is afgestemd met de portefeuillehouder.

2. Uitvoeringsplan Mantelzorg – Activiteitenoverzicht 2022-2023

Van: Z.694776 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het uitvoeringsplan Mantelzorg 2022-2023 vast te stellen;
 2. met bijgevoegde raadsmemo de raad te informeren.

3. BOB tegen verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van drie
recreatiewoningen op de percelen Meer van Eysinga 4, 22 en 23 Sint Nicolaasga

Van: Z.663078 – VTH
Het college besluit:

 1. het ingediende bezwaar gegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te laten onder toevoeging van een nadere motivering waarbij een afwijking van het geldende bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a.2 Wabo voor de geconstateerde strijdigheid wordt verleend;
 3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

4. (Energie) Systeemstudie Fryslân

Van: Z.700652 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de Systeemstudie Fryslân;
 2. kennis te nemen dat de inzichten binnen de Systeemstudie Fryslân worden meegenomen bij de opstelling van de RES 2.0;
 3. de Systeemstudie Fryslân via bijgaande raadsmemo ter kennisgeving naar de raad te brengen.

5. Besteding Middelen Hoofdlijnen akkoord GGZ

Van: Z.697626 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de middelen die door de centrumgemeente beschikbaar zijn gesteld als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord GGZ toe te voegen aan het budget Maatwerkvoorzieningen Wmo;
 2. met deze middelen structureel extra formatie (2fte) in te zetten voor de begeleiding en ondersteuning van personen met verward gedrag en andere inwoners met vergelijkbare problematiek.

6. Beantwoording raadsvragen van de Burgerpartij DFM betreffende afval campagne

Van: Z.699876 – ruimtelijk beheer
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie van de Burgerpartij DFM betreffende afval campagne te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

7. Beantwoording raadsvragen van de VVD betreffende campagne scheiden afval

Van: Z.699871 – ruimtelijk beheer
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie van de VVD betreffende campagne scheiden afval te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

8. Beantwoording raadsvragen van de FNP en VVD betreffende skoaltsje Terkaple (11 april en 20 april)

Van: Z.699878 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie van de FNP en VVD betreffende skoaltsje Terkaple te beantwoorden door middel van bijgaande memo’s.

9. Beantwoording raadsvragen van de NCPN betreffende de bushaltes Straatweg Lemmer

Van: Z.700635 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fractie van de NCPN betreffende de bushaltes Straatweg Lemmer te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

10. Jaarverslag 2021, (meerjaren) begroting 2023-2026 Hûs en Hiem

Van: Z.700738 – VTH
Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. 1. in te stemmen met het jaarverslag 2021 van Hûs en Hiem;
 2. 2. in te stemmen met de (meerjaren) begroting 2023-2026 van Hûs en Hiem en geen zienswijzen in te dienen.

11. Ingediende aanvragen onderwijshuisvesting programma 2023

Van: Z.696725 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit alle volledig ingediende aanvragen onderwijshuisvesting voor het programma 2023 in behandeling te nemen.

12. Ontzamelen Museum Sloten

Van: Z.702381 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Museum Sloten via toegevoegd formulier (bijlage 1) te mandateren voor het afstoten van museale objecten in gemeentelijk eigendom in de collectie van het museum onder voorwaarde dat: a. het museum de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) volledig aanhoudt bij ieder object/deelcollectie dat zij voornemens zijn af te stoten; b. het museum aangeeft welke expertise over de voorwerpen/deelcollecties zij hebben ingezet bij het afstoten van het object. Als de benodigde expertise niet in huis is, dient het museum hier externen voor te raadplegen en dit met een gespreksverslag aan de gemeente te kunnen aantonen dat deze expert is ingezet; c. het museum zet alle af te stoten objecten/deelcollecties op de afstotingsdatabase; d. de waarde van het af te stoten object niet groter is dan € 10.000,-;
 2. de opbrengsten van het afstoten van de kunstwerken, die niet te traceren zijn naar een eigenaar, te verdelen naar de verdeelsleutel waarin de museale collectie is opgebouwd. Hierbij gaat 20% van de opbrengsten naar Museum Sloten en 80% naar gemeente De Fryske Marren;
 3. de verworven financiële middelen zoals genoemd onder besluit 2 door te zetten naar het budget Musea 650270.4. Museum Sloten via bijgevoegde brief (bijlage 2) te informeren over dit besluit.

13. Vast te stellen bestemmingsplan Wijckel – Jeen Hornstraweg 18

Van: Z.666660 – VTH
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan Wijckel – Jeen Hornstraweg 18 ongewijzigd vast te stellen.

14. Beslissing op bezwaar geweigerde omgevingsvergunning De Merk 3 te Joure

Van: Z.692818 – VTH
Het college besluit het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

15. Beslissing op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 huurappartementen op de locatie De Oergong 10 t/m 48 in Sint Nicolaasga

Van: Z.683920 – VTH
Het college besluit:

 1. het ingediende bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning op de locatie De Oergong 10 t/m 48 in Sint Nicolaasga ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te laten onder toevoeging van een voorwaarde over de werktijden.