Besluiten college 31 mei 2022

1. Beantwoording raadsvragen KFM inzake onderhoud openbare wegen versus verkeersveiligheid

Van: Z.705248
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van KFM te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

2. Beantwoording raadsvragen NCPN inzake tijdelijke stop werkzaamheden Straatweg Lemmer

Van: Z.704407
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van NCPN inzake tijdelijke stop werkzaamheden Straatweg Lemmer te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

3. Subsidie Culturele Uitdag

Van: Z.705770 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. een incidentele subsidie van € 18.000 toe te kennen aan Bibliotheken Mar en Fean voor het organiseren van de Cultuurdag De Fryske Marren op basis van artikel 4:23 AWB lid 3 onder D.
  2. Vanaf 2023 € 25.000 in de structurele subsidie van Bibliotheken Mar en Fean op te nemen voor het structureel organiseren van de Cultuurdag De Fryske Marren.

4. Mandatering Sociaal Medische Indicatie (SMi) kinderopvang

Van: Z.701289 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit het Sociaal Wijkteam (jeugd en gezin) mandateren om uitvoering te geven aan de wettelijke regeling Sociaal Medische Indicatie (SMi) kinderopvang.

5. Mandaat basistaken Fumo

Van: Z.704698 – VTH
Het college besluit voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken – als bedoeld in artikel 5.3 lid 4 Wabo en artikel 7.1 Bor – aan het dagelijks bestuur van de Fumo mandaat en machtiging te verlenen zoals vastgelegd in bijgevoegde besluit mandaatregeling Fumo 2022, de daarbij horende bijlagen I en II, en met in acht
neming van de notitie ‘uitvoeringsaspecten in relatie tot uniform mandaat’.

6. Ontwerpbestemmingsplan Kooilaan 3 Oudemirdum

Van: Z.704371 – VTH
Het college besluit akkoord te gaan met het ontwerp bestemmingsplan en de procedure voor het bestemmingsplan op te starten

7.  financiën opvang vluchtelingen Oekraïne

Van: Z.706729 – middelen
Het college besluit :

  1. Het raadsmemo financiën opvang Oekraïne vast te stellen;
  2. Het raadsmemo ter informatie door te sturen aan de raad.

8. Principeverzoek voor het transformeren en verduurzamen van de bebouwing op het perceel It Noard 117 te Broek.

Van: Z.660692 – VTH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het transformeren en verduurzamen van de bebouwing op het perceel It Noard 117 te Broek.

9. Subsidie 2022 aan de Energie Coöperatie Gaasterland voor het Project Warmtenet Balk

Van: Z.699747 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit

  1. Kennis te nemen van het door de Energie Coöperatie Gaasterland opgestelde Plan van Aanpak en het jaarplan 2022 voor het project Warmtenet Balk;
  2. Kennis te nemen van het eindrapport van de Haalbaarheidsstudie Balk;
  3. In te stemmen met het intern werkplan voor het project Warmtenet Balk;
  4. Een bedrag van maximaal € 175.000,= uit eerder beschikbaar gestelde middelen in te zetten voor het verstrekken van een incidentele begrotingssubsidie aan de Energie Coöperatie Gaasterland. Ten behoeve van het financieren van de in het jaarplan 2022 opgenomen projectkosten voor de ontwikkelfase van het project Warmtenet Balk.