Besluiten college 7 juni 2022

1. Vaststellen bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Noord – 2017’.

Van: Z.683644 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Noord 2017’ vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Noord 2017’ gewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

2. Verordening nadeelcompensatie

Van: Z.671703 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. de Verordening nadeelcompensatie gemeente De Fryske Marren vast te stellen;
 2. de datum van inwerkingtreding van deze verordening te bepalen op de datum van inwerkingtreding van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Omgevingswet (Ow).
 3. de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente De Fryske Marren, in te trekken en de datum van intrekking van deze verordening te bepalen op de datum van inwerkingtreding van titel 4.5 van de Awb en de Ow.

3. Vervoer Oekraïense leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

Van: Z.705527 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. De Meedoen pas te verstrekken aan Oekraïense leerlingen die naar het Voortgezet Onderwijs reizen.
 2. Tot de start zomervakantie, 14 juli 2022, geen voorwaarden te verbinden aan het verstrekken van de Meedoen pas aan Oekraïense leerlingen.
 3. Vanaf de start van het schooljaar 2022 – 2023 als voorwaarde te hanteren dat de reisafstand van de opvanglocatie naar de school minimaal 13 kilometer is.

4. Beleidsregels studietoeslag De Fryske Marren 2022

Van: Z.693075 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. De beleidsregels studietoeslag De Fryske Marren 2022 vast te stellen;
 2. De raad te informeren middels bijgevoegd raadsmemo.

5. Flexwonen op de A7 zone

Van: Z.700433 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met het raadsvoorstel over Flexwonen inclusief de startnotitie met het woonprogramma en stedenbouwkundige uitgangspunten.
 2. akkoord gaan met concept persbericht.

6. Jaarstukken 2021 Sociaal Werk De Kear

Van: Z.705812 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken van Sociaal Werk De Kear.
 2. De welzijnsopdracht te evalueren en zo nodig te herformuleren.
 3. De raad te informeren via bijgevoegd raadsmemo plus de jaarstukken als bijlagen.

7. Voordracht lid Raad van Toezicht Ambion

Van: Z.704071 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de heer M. v K te benoemen voor een periode van maximaal vier jaar als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion, met een mogelijke eenmalige verlenging van nog eens vier jaar.