Besluiten college 1 mei 2018

Dit item is verlopen op 14-05-2019.

1. Kunstwerken Tramdijk-Oost

Van: 1940110403 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit (na de bewoners gehoord te hebben tijdens een inloopbijeenkomst op 18 april 2018) de vijf kunstwerken die tijdelijk zijn geplaatst in Tramdijk-Oost niet structureel te plaatsen en deze, in overleg met de stichting kunstwerken, te verplaatsen.

2. Raadsmemo permanente bewoning van recreatieverblijven versus schuldsanering

Van: 1940119504 - publiekszaken
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het raadsmemo.

3. Ondertekenen Covenant Meer Muziek in de Klas

Van: 19401090744 - samenleving
Het college besluit het convenant Meer Muziek in de Klas te ondertekenen.

4. Ontwerpbestemmingsplan Wijckel - Lytse Jerden 2 en ontwerpomgevingsvergunning nieuwbouw jongveestal en dempen sloot Wijckel - Lytse Jerden 2 gecoördineerd in procedure brengen

Van: 1940119902 - VVH
Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Lytse Jerden 2 en de ontwerpomgevingsvergunning in het kader van gecoördineerde besluitvorming in procedure te brengen.

5. Ontwerp bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder

Van: 1940105178 - VVH
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder en start de formele bestemmingsplanprocedure voor dit plan.

6. Wijzigingsplan Balk - Dubbelstraat 1

Van: 1940111078 - VVH
Het college besluit medewerking te verlenen aan de wijzigingsplan Balk – Dubbelstraat 1 ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wro en de procedure daartoe op te starten.