Besluiten college 10 december 2019

1. Addendum op convenant Hege Gerzen

Van: ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in te stemmen met het addendum op het bestaande convenant;
  2. de burgemeester besluit wethouder Veltman te mandateren om het addendum met de natuur organisaties te ondertekenen.

2. Roazebosk

Van: 1940192886 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de aanpassing van de werkwijze bij de planvorming van het Roazebosk;
  2. in te stemmen met de raadsmemo.

3. Zienswijze op ontwerp omgevingsvisie Provincie Fryslân

Van: 1940192969 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit akkoord te gaan met de zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie van de Provincie Fryslân.

4. Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland en statutenwijziging leveringsrelatie

Van: 1940192391 – ruimtelijk beheer
Het college besluit op de aandeelhoudersvergadering van 13 december 2019 van Afvalsturing Friesland in te stemmen met de statutenwijziging tot een aangepaste regeling voor de beëindiging van de leveringsrelatie vanaf 2025 met Afvalsturing Friesland, waarbij de opzegtermijn wordt verlengd van één naar vijf jaar zonder dat er een desintegratievergoeding is verschuldigd.