Besluiten college 10 maart 2020

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonneveld ten noorden van het bedrijventerrein De Ekers achter Lange Ekers 4 te Haskerhorne

Van: 1940170381 - VVH
Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning (OV 20190236) te verlenen.

2. Woningbouw It Stalt Oudega

Van: 1940200647 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. in beginsel in te stemmen met het voorstel voor een alternatieve verkaveling voor It Stalt te Oudega;
 2. bij herverkaveling de bouwgrondprijzen voor 2020 voor dit plan vast te stellen in overeenstemming met het overzicht dat is opgenomen in dit advies;
 3. pas tot definitieve herverkaveling te besluiten als de afname van voldoende kavels gewaarborgd is;
 4. aan Toeck een half jaar een reservering te geven om de afname van voldoende kavels door particulieren te organiseren met de mogelijkheid om deze reservering tegen betaling met nog eens een half jaar te verlengen;
 5. als er ook ingeval van herverkaveling na afloop van de reservering geen zicht is op voldoende afname van kavels, dit plan te deprogrammeren opdat de schaarse ‘contingenten’ elders in onze gemeente kunnen worden ingezet.

3. Vaststellen bestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3 inclusief welstandsontwikkelcriteria en grondexploitatie alsmede beschikbaarstellen krediet voor de realisatie

Van: 1940151426 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 met planidentificatienummer NL.IMRO.BPJRE18DEEKERS3-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 3. de welstandsontwikkelcriteria vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
 4. de grondexploitatieopzet De Ekers 3A vast te stellen;
 5. een krediet van € 1.753.350,- voor de realisatie beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie De Ekers 3A.

4. Reactie Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding busconcessie Fryslân 2022-2032

Van: 1940191558 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de focus te leggen op stevig, betaalbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer op het platteland;
 2. extra focus op OV-ketenknooppunten te leggen;
 3. opnemen ontbrekende dorpen en;
 4. vervoerders nadrukkelijk uit te dagen om meer te bieden dan de minimale eisen.

5. Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet

Van: 1940204525 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de voortgangsrapportage voor kennisgeving aan te nemen.

6. Principeverzoek: wijzigen van de bestemming horeca in een woonbestemming (maken van drie wooneenheden) op het perceel Bramerstraat 32 te Idskenhuizen

Van: 1940203365 - VVH
Het college besluit:

 1. in principe deels medewerking te verlenen aan het verzoek, door de bestemming te wijzigen en één extra wooneenheid toe te staan op het perceel Bramerstraat 32 te Idskenhuizen;
 2. verzoeker te informeren middels conceptbrief.

7. Bestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond

Van: 1940179674 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de overleg- en inspraakreacties volgens ‘Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid’ van het bijgevoegde (concept-) ontwerpbestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond;
 2. de formele bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen met zienswijzenmogelijkheid bij de raad.

8 : Aanmelding koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning

Van: 1940204352 - samenleving
Het college besluit gemeente De Fryske Marren aan te melden voor het project koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning.

9. Veenweide adviseur

Van: : 1940200272 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. als gemeente actief te gaan deelnemen en samenwerken, met waterschap en provincie, aan het Friese Veenweideprogramma;
 2. het aanstellen van een Adviseur Veenweide voor de programma-organisatie veenweide namens een aantal veenweide gemeenten en de kosten hiervoor op te voeren in een kadernota aanvraag.

10. Meerjarenbegroting 2020-2023 schoolbestuur Primus

Van: 1940196951 - samenleving
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de Meerjarenbegroting 2020-2023 van Schoolbestuur Primus goed te keuren.

11. Begroting 2020 schoolbestuur Gearhing

Van: 1940193877 - samenleving
Het college besluit de begroting 2020 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing voor kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

12. Principeverzoek: realiseren van twee of in ieder geval één bedrijfswoning op het perceel Leise Leane 1A te Rijs

Van: 1940202281 - VVH
Het college besluit:

 1. in principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van de bedrijfswoningen op het perceel Leise Leane 1A te Rijs;
 2. verzoeker te informeren middels conceptbrief.