Besluiten college 11 december 2018

Dit item is verlopen op 27-12-2019.

1. Memo regionale energie strategie

Van: 1940146116 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de memo ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.

2. Herinrichting centrumgebied Terherne

Van: 1940148526 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het bijgevoegd ontwerp, Terherne centrum herinrichting-november 2018, vast te stellen;
 2. in te stemmen met de uitvoering en aanleg conform dit ontwerp;
 3. te starten met de uitvoering in 2019;
 4. om overlast en verkeershinder tot een minimum te beperken de voorgenomen uitvoering nauwkeurig af te stemmen met de direct aanwonenden en belanghebbenden;
 5. te onderzoeken of de problematiek van lang parkeren op oneigenlijke plekken tegen gegaan kan worden en wenst daarover een aanvullend advies te ontvangen.

3. Bestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening

Van: 1940129185 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit :

 1. de Reactienota Overleg en inspraak conceptontwerpbestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening vast te stellen;
 2. in te stemmen met het beeldkwaliteitsplan Tramdijk Oost-2e fase dat als bijlage 1 is opgenomen bij dit bestemmingsplan en de inspraakprocedure te starten voor dit plan;
 3. de formele bestemmingsplanprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Lemmer-Tramdijk Oost herziening.

4. Huisvestingsprogramma 2019

Van: 1940147478 - samenleving
Het college besluit:

 1. voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor het jaar 2019 een bekostigingsplafond vast te stellen van € 328.822,80 voor voorzieningen onderwijshuisvesting.
 2. het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2019 vast te stellen, inclusief bouwvoorbereidingskrediet, zoals opgenomen in bijlage 1;
 3. de beschikkingen en brieven versturen naar de betreffende schoolbesturen.

5. Jaarplan Baggeren Vaarwegen 2019

Van: 1940149186 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de uitvoering van de baggerprojecten volgens het jaarplan 2019;
 2. in te stemmen met de dekking van de kosten uit de voorziening Baggeren vaarwegen.

6. Jaarplan vGRP 2019

Van: 1940149187 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de werkzaamheden 2019, vallend onder de egalisatievoorziening Riolering;
 2. in te stemmen met de dekking van de kosten vanuit de hierboven genoemde voorziening en het verantwoorden van de uitgaven in de managementrapportage over 2019.

7. Wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming van het perceel Holsteinpad 5 in Oosterzee

Van: 1940149501 - VVH
Het college besluit:

 1. de procedure met het wijzigingsplan op te starten;
 2. de vaststelling van het wijzigingsplan te mandateren aan het afdelingshoofd VVH als er geen zienswijzen op het ontwerpplan binnenkomen.

8. Regeling Werkvoucher 2019 e.v.

Van: 1940148726 - samenleving
Het college besluit:

 1. de regeling ‘Werkvoucher 2019 e.v. vast te stellen per 1 januari 2019;
 2. een maximaal aantal van 25 vouchers jaarlijks beschikbaar te stellen en het subsidieplafond daarmee op € 50.000 te stellen;
 3. de bijgevoegde Werkvoucherregeling vast te stellen.

9. Vaststellen bestemmingsplan Oudehaske-Bedrijventerrein 2017

Van: 194093329 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oudehaske-Bedrijventerrein 2017 vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan Oudehaske-Bedrijventerrein 2017 als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPOUH17BEDRTERREIN-VA01 gewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

10. Vaststellen bestemmingsplan Idskenhuizen 2017

Van: 194081102 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. de Nota ambtshalve wijziging ontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017 vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan Idskenhuizen 2017 als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPIDS17IDSKHUIZEN-VA01 gewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.