Besluiten college 12 februari 2019

Dit item is verlopen op 25-02-2020.

1. Parkeergelegenheid aanvraag omgevingsvergunning 17 zorgappartementen ''zorgcomplex Lindestaete'' aan de Merk 5 te Joure

Van: 1940145533 - VVH
Het college besluit:

  1. op grond van Artikel 4, lid 4.1 onder c van het Paraplubestemmingsplan parkeernormen juncto Artikel 5 lid 2 van de Nota beleidsregels parkeren De Fryske Marren afwijken van de parkeernormen en;
  2. de omgevingsvergunning onder de in het advies genoemde voorwaarden te verlenen.

2. Continuering Wmo-convenant met dorpshuizen

Van: 0000 – samenleving
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het evaluatierapport;
  2. in te stemmen met verlenging van het Wmo-convenant voor de dorpshuizen;
  3. in het convenant een extra zin op te nemen over de in rekening te brengen huur voor Wmo-gerelateerde activiteiten;
  4. het concept-convenant voor te leggen aan de dorpshuisbesturen en na akkoord het convenant te laten tekenen.

3. Onderzoek Vaarweg Heerenveen

Van: 1940155964 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad via een memo te infomeren over het onderzoek naar de Vaarweg Heerenveen.