Besluiten college 12 juni 2018

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

1. Kaders Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland

Van: 1940124872 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de kaders voor Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland vast te stellen, en deze per brief door gemeente Súdwest Fryslân te laten versturen.

2. Antwoorden vragen fracties jaarstukken en kadernota

Van: 194093961 - bedrijfsvoering
Het college besluit de beantwoording op de vragen van de fracties over de jaarstukken en de kadernota onder redactie vast te stellen.

4. Portefeuilleverdeling college De Fryske Marren 2018-2022

Van: 0000 – directie
Het college besluit de portefeuilleverdeling college De Fryske Marren 2018-2022 vast te stellen.

5. Benoemen DB- en AB-leden Businesspark 2018 - 2022

Van: 1940126357 - ruimtelijke ontwikkeling

 1. Het college besluit de volgende leden te benoemen als DB-lid van de GR Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure:
  • Burgemeester F. Veenstra;
  • Wethouder F. Veltman;
 2. Het college besluit de volgende leden te benoemen als AB-lid van de GR Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure:
  • Burgemeester F. Veenstra;
  • Wethouder F. Veltman;
  • Wethouder J. van der Pal;
  • Wethouder J. Boerland.

6. Verdeling ambtsgebonden nevenfuncties

Van: 000 – directie
Het college besluit de lijst aan te vullen en daarmee vast te stellen.

7. Harmoniseren beleidsuitvoering van de drie ijswegencentrales

Van: 1940125248 - samenleving
Het college besluit:

 1. de veiligheid op natuurijs belangrijk te vinden en hiervoor een subsidie beschikbaar te stellen voor de drie ijswegencentrales in de gemeente;
 2. een jaarlijkse bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 500,- per centrale en deze bijdrage dekken uit het sportbudget.

8. Verkeersmaatregelen Gaaikemastraat Balk en Houtdyk Harich

Van: 1940121654 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Een maximum snelheidszone 60 km/uur in te stellen op de Houtdyk – deel vanaf het milieuterrein – in Harich;
 2. Een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen op Gaaikemastraat – deel huisnummer 52 tot en met het milieuterrein Houtdyk – in Balk/Harich;
 3. Betrokkenen informeren middels brief. Een en ander overeenkomstig verkeersbesluit inclusief bebordingstekening.

9. Raadsmemo vragen de heer Visser inzake vakantiegeld en hercontroles

Van: 0000 - samenleving
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de raadsmemo.