Besluiten college 12 maart 2019

Dit item is verlopen op 25-03-2020.

1. Partiële hervaststelling bestemmingsplan Goingarijp 2016

Van: 1940111259 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen om de ‘Partiële hervaststelling van het bestemmingsplan Goingarijp 2016’ vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel met – besluit.

2. Raadsbijeenkomst bezuinigingen 26 februari

Van: 194093961 - bedrijfsvoering
Het college besluit de signalen van de raad over de bezuinigingsvoorstellen te betrekken bij de kadernota 2019.

3. Deelname P10, het landelijk netwerk van grote plattelandsgemeenten

Van: 1940147464 - directie/staf
Het college besluit:

 1. De Fryske Marren aan te melden voor deelname aan de P10, het landelijk netwerk van grote plattelandsgemeenten;
 2. de deelname na één jaar (medio 2020) te evalueren op de bestuurlijke- en organisatievoordelen en de noodzakelijke bestuurlijke- en ambtelijke inzet;
 3. de bestuursadviseur aan te wijzen als contactpersoon voor de P10 en bestuur/organisatie.

4. Schenking archief

Van: 1940159657 - bedrijfsvoering
Het college besluit het archief van de openbare basisschool De Wynbrekker en het archief van het recreatiecentrum Sondel in schenking te aanvaarden.

5. Bestemmingsplan Lemmer - Tramdijk Oost herziening

Van: 1940157071 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. het bestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Herziening met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPLEM16TRAMDOOHERZ-VA01 vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 3. het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en de welstandscriteria onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota.

6. Vaststelling wijzigingsplan 5 woningen Delfstrahuizen

Van: 1940139477 - VVH
Het college besluit:

 1. het ‘Wijzigingsplan 5 woningen Delfstrahuizen’ ongewijzigd vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

7. Subsidieregeling Peuterwerk en VVE

Van: 1940160093 – samenleving
Het college besluit:

 1. de gewijzigde subsidieregeling Peuterwerk en VVE vast te stellen;
 2. het subsidieplafond 2019 voor VVE vast te stellen op € 422.000,-.

8. Meerjarenbegroting 2019-2022 Stichting Onderwijsgroep Primus

Van: 1940152837 - samenleving
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de Meerjarenbegroting 2019-2022 van Schoolbestuur Primus goed te keuren.

9. Begroting 2019 Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing

Van: 1940149656 - samenleving
Het college besluit de begroting 2019 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing voor kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

10. Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel De Bast 86 A te Sint Nicolaasga

Van: 1940128087 - VVH
Het college besluit:

 1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel De Bast 86 A te Sint Nicolaasga;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

11. Besluit op het handhavingsverzoek

Van: 1940128268 - VVH
Het college besluit het handhavingsverzoek inzake het laten grazen van schapen in de gemeentelijke groenstrook af te wijzen.

12. Bestemmingsplan Terherne – Jelle-paad 7

Van: 1940146679 - VVH
Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Terherne – Jelle-paad 7 en de bestemmingsplanprocedure te starten voor dit plan.