Besluiten college 14 mei 2019

Dit item is verlopen op 27-05-2020.

1. Verwijsindex

Van: 1940167923 - samenleving
Het college besluit tot intrekken.

2. Subsidieregeling internationale betrekkingen

Van: 1940144605 - samenleving
Het college besluit in te stemmen met het oorspronkelijke voorstel.

3. Bestemmingsplan Oudemirdum-uitbreiding camping De Bosrand

Van: 1940140229 - VVH
Het college besluit:

  1. het voorontwerpbestemmingsplan “Oudemirdum-uitbreiding camping De Bosrand” inspraak- en overlegrijp te verklaren;
  2. de inspraak- en overlegprocedure te starten.

4. Voornemen gedogen asielzoekerscentrum Balk

Van: 1940157616, 1940167837, 1940167906, 1940168319, 1940168428 - VVH
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
  2. de Nota zienswijzen gedogen azc Balk mei 2019 vast te stellen;
  3. de bouw en het gebruik van het asielzoekerscentrum op het perceel Wikelerdyk 9a in Balk per direct te gedogen tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke azc verleend en van kracht is.

5. Vaststellen criteria inventarisatie grafmonumenten

Van: 1940168894 - ruimtelijk beheer
Het college besluit de criteria en het proces voor de inventarisatie van de gemeentelijk grafmonumenten vast te stellen.

6. Begroting Recreatieschap Marrekrite 2020 - 2023

Van: 1940168784 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 van Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze;
  2. de meerjarenbegroting van de gemeente hierop aan te passen;
  3. de raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 van Marrekrite en hierbij, evenals het college, af te zien van het indienen van een zienswijze.

7. Aanvraag SPUK uitkering sportbedrijf De Fryske Marren

Van: 1940169115 - bedrijfsvoering
Het college besluit de uitgaven van sportbedrijf De Fryske Marren in de SPUK-aanvraag mee te nemen.