Besluiten college 15 mei 2018

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

1. Vestigen recht van opstal Ige Galamawei 24 te Oudega

Van: 1940121039 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit om:

  1. een recht van opstal te vestigen ten behoeve van het clubgebouw/kantine/kleedruimte/berging van de sportvereniging ‘De Walde’ aan de Ige Galamawei 24 te Oudega.
  2. de notariële en kadastrale kosten voor het vestigen van het opstalrecht te vergoeden.

2. Vaststellen bestemmingsplan 'Joure Woudfennen III 2017’ (Actualisatie)

Van: 1940102513 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  1. de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen ontwerpbestemmingsplan Joure Woudfennen III 2017 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Joure Woudfennen III 2017’ zoals als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO. 1940.BPJRE17WOUDFENNEN3-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Principeverzoek ontwikkeling (nieuwbouw) percelen 411 en 840 te Echten

Van: 1940122077 - VVH
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan nieuwbouw van woningen op de percelen 411 en 840 te Echten.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsloods op het perceel Lemsterpad 20 te Lemmer

Van: 1940114821 - VVH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de loods op het perceel Lemsterpad 20 te Lemmer.
  2. de gemeenteraad voor te stellen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

5. Vaststellen Paraplubestemmingsplan Parkeernormen

Van: 1940110794 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor stellen het Paraplubestemmingsplan parkeernormen vast te stellen.