Besluiten college 15 oktober 2019

1. Verkeersmaatregelen Nijemirdum

Van: 1940162365 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. Binnen de bebouwde kom van Nijemirdum op de Lyklamawei, Heaburgen, Wytlânsdykje en Master Bodestrjitte een 30 km/uur-zone in te stellen;
  2. De voorrangsregeling op de kruispunten binnen de bebouwde kom van Nijemirdum op te heffen;
  3. Op tweehonderd à driehonderd meter voor beide komgrenzen een maximum toegestane snelheid van 60 km/uur in te stellen. Een en ander overeenkomstig verkeersbesluit inclusief situatietekening.

2. Realisatie woning aan De Timpe te Balk

Van: 1940175747 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een woning aan De Timpe te Balk en het principeverzoek middels brief te beantwoorden.

3. Herbouw woning op het perceel Jetze Veldstraweg 87 Ouwster-Nijega

Van: 1940175823 - VVH
Het college besluit medewerking te verlenen aan het principeverzoek en middels brief aanvrager hierover te informeren.

4. Ontwerp-bestemmingsplan Lemmer - Straatweg 72

Van: 1940165139 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. De Reactienota voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 vast te stellen.
  2. De formele bestemmingsplanprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72.
  3. De procedure te starten voor het vaststellen van een hogere waarde Wet geluidhinder voor de geprojecteerde bedrijfswoningen.

5. Vaststellen tarieven Wmo maatwerkvoorzieningen 2020

Van: 1940184101 - samenleving
Het college besluit de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen voor immateriële dienstverlening Wmo per 1 januari 2020 te indexeren met 2,52% (OVA-percentage), zoals opgenomen in de bijlage.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt met ondergrondse parkeergarage op het Bantegaplein te Lemmer

Van: 1940159068 - VVH
Het college besluit de omgevingsvergunning (OV 20180294) te verlenen.