Besluiten college 16 oktober 2018

Dit item is verlopen op 29-10-2019.

1. Meerjarenplan Baggeren Vaarwegen 2019 - 2022

Van: 1940141183 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het rapport Meerjarenplan Baggeren Vaarwegen 2019 - 2022.
 2. het rapport Meerjarenplan Baggeren Vaarwegen 2019 - 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. de gemeenteraad voor te stellen de storting van de huidige voorziening Baggeren vaarwegen met ingang van 2019 te verlagen van € 272.121 naar € 175.000 per jaar en dit te verwerken in de kadernota van 2019.
 4. de gemeenteraad voor te stellen € 600.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve en dit te verwerken in de kadernota van 2019.

2. Beëindiging stichting 't Haske, Balk

Van: 1940137851 – samenleving
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het besluit van de stichting ’t Haske in Balk om de stichting te beëindigen;
 2. het negatieve eindresultaat af te boeken tot een maximum van € 9.000.
 3. te faciliteren dat reeds geplande activiteiten tot 1 januari 2019 doorgaan;
 4. in gesprek te gaan met belanghebbenden in het dorp in relatie met de centrumontwikkeling Balk.

3. Wijzigingsplan Herenweg 2 in Oosterzee

Van: 1940125911 - VVH
Het college besluit medewerking te verlenen aan de wijzigingsplan Herenweg 2 te Oosterzee ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wro en de procedure daartoe op te starten.

4. Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Van: 1940122468 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de registratie van gemeente De Fryske Marren als bronhouder van de BRO;
 2. kennis te nemen van de consequenties en de borging van de BRO binnen onze organisatie.

5. Het Nationaal Sportakkoord Sport verenigt Nederland

Van: 1940141498 – samenleving
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de inhoud van het Nationaal Sportakkoord;
 2. de inhoud van het Nationaal Sportakkoord te betrekken bij nadere afweging van de beleidsontwikkeling aansluiting sport en WMO en mogelijk cultuur;
 3. de raad kort te informeren met een memo over ons besluit en beschikbaarstelling van de publieksversie van het Nationaal Sportakkoord.

6. Antwoord op vraag CDA over kadernota 2018 deel 2

Van: 1940141709 - bedrijfsvoering
Het college besluit de beantwoording op de vraag van CDA over kadernota 2018 deel 2 vast te stellen.

7. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van drie zorgkamers Jan Schotanuswei 102 in Oudemirdum

Van: 1940127033 – VVH
Het college besluit

 1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van drie zorgkamers Jan Schotanuswei 102 te Oudemirdum;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage leggen.

8. Raadsmemo Cebeonrapport en artikel Leeuwarder Courant 6 oktober 2018

Van: 1940142016 – bedrijfsvoering/directie
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de raadsmemo.

9. Verlenen omgevingsvergunning Murnserdyk 17 Mirns

Van: 1940115237 – VVH
Het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de bestaande woning, uitbreiding van de bestaande garage en bouw van een beheersgebouw voor natuuronderhoud op het perceel Murnserdyk 17 te Mirns.