Besluiten college 17 april 2018

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

1. Benoeming gemeentesecretaris

Van: 1940119007 - directie
Het college besluit mevrouw Ditta Johanna Cazemier te benoemen tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van De Fryske Marren.

2. Aanwijzingsbesluit Natuurbegraafplaats Ruigahuizen en besluit ingebruikname

Van: 194018528 - VVH
Het college besluit:

  1. de gemeenteraad voor te stellen om het terrein van de Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen, op percelen kadastraal bekend Balk sectie M, nrs. 398, 399 en 1214 aan te wijzen als bijzondere begraafplaats op grond van artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging;
  2. onder voorbehoud van de aanwijzing door de gemeenteraad, toestemming te verlenen tot ingebruikname van de begraafplaats, onder voorwaarde dat de lijkkisten niet hoger mogen zijn dan 40 cm.

3. Jaarverslag klachten 2017

Van: 1940110966 - bedrijfsvoering
Het college besluit het Jaarverslag klachten 2017 vast te stellen.

4. Zienswijzen FUMO Kaderbrief 2019-2023, ontwerpbegroting FUMO 2019 en begrotingswijziging 2018

Van: 1940114754 - VVH
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de aan de raad voor zienswijzen aangeboden FUMO kaderbrief 2019-2023, de ontwerpbegroting FUMO 2019 en de begrotingswijziging 2018;
  2. de gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te dienen conform concept brief.

5. Raadsmemo veiligheidsprogramma De Fryske Marren 2018-2019

Van: 1940115783 - VVH
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de raadsmemo die toegevoegd is aan de overige stukken.