Besluiten college 17 juli 2018

Dit item is verlopen op 30-07-2019.

1. Vaststellen bestemmingsplan Terherne – Ligoever Kupersleantsje

Van: 1940122157 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  1. vast te stellen dat op basis van de omgevingsaspecten zoals beschreven in de plantoelichting, belangrijke negatieve milieueffecten kunnen worden uitgesloten en dat voor het bestemmingsplan Terherne – Ligoever Kupersleantsje geen milieueffectrapportage noodzakelijk is en daarmee in te stemmen;
  2. de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Terherne – Ligoever Kupersleantsje vast te stellen;
  3. het bestemmingsplan Terherne – Ligoever Kupersleantsje als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPTHN17LIGOEVKUPER-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen.

2. Fries Manifest

Van: 1940130665 - samenleving
Het college besluit het Fries Manifest Lykweardigens op de Arbeidsmerk/Gelijkwaardigheid op de Arbeidsmarkt te ondersteunen.

3. Kadernota proces deel 2

Van: 194093961 - bedrijfsvoering
Het college besluit in te stemmen met het (deels) afwijken van de planning en controlcyclus zoals opgenomen in de financiële verordening.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 3 augustus 2018, 16.00 uur
Locatie : Heremastate Joure
Onderwerp : Opening Keunst en Keur tentoonstelling
Wie : Burgemeester Veenstra

Datum : 1 augustus 2018, 9.30 – 18.00 uur
Locatie : PC Franeker
Onderwerp : Franeker
Wie : Burgemeester Veenstra

Datum : 31 juli 2018, 18.00 – 22.00 uur
Locatie : Surhuisterveen
Onderwerp : Profronde Surhuisterveen
Wie : Burgemeester Veenstra