Besluiten college 17 maart 2020

1. Bekrachtiging gemaakte afspraken tijdens de bestuurlijke VTH-overleggen Fryslân op 21 november en 19 december 2019

Van: 1940200309 - VVH
Het college besluit de afspraken die, in het kader van de Friese functionele Boa-structuur – Boa’s domein 2 (Milieu, Welzijn en Infrastructuur), tijdens de bestuurlijke VTH-overleggen Fryslân op 21 november en 19 december 2019 zijn gemaakt te bekrachtigen.
Het gaat hierbij om de volgende afspraken:

 1. het vaststellen van het Beleidsdocument ‘Functionele Boa-structuur Boa’s domein 2;
 2. het onderbrengen van de Boa-coördinatie bij de Fumo;
 3. het vaststellen van de inzet van 1.100 uren voor de Boa-coördinatie voor 2020 en 700 uren voor de Boa-coördinatie per jaar voor de jaren 2021 en 2022;
 4. het vaststellen van de kosten van de Boa-coördinatie, zijnde € 6.282,00 per deelnemer voor 2020 en € 3.997,00 per deelnemer per jaar voor de jaren 2021 en 2022;
 5. het vaststellen van de bekostiging van de Boa-inzet voor segment III (complexere inrichtingen waarvoor de Fumo het toezicht als basistaak uitvoert). Voor gemeente De Fryske Marren betekent dit dat voor de jaren 2020, 2021 en 2022 264 uren per jaar worden ingezet voor strafrechtelijke handhaving door de Fumo;
 6. het vaststellen van het voorstel dat na de komende periode van drie jaren, dus met ingang van 2023, op basis van kentallen uit de monitoring en evaluatie wordt overgegaan op een transparante methodiek voor verrekening van de Boa-inzet door de Fumo tussen de provincie en de deelnemende gemeenten;
 7. het vaststellen van de voorstellen voor de bekostiging van de Boa-inzet in de volgende segmenten:
  •  voor taken in segment I (zware zaken / (georganiseerde) criminaliteit) kan de politie incidenteel beroep doen op Boa-ondersteuning door de Fumo- of een gemeente-Boa zonder verrekening van de kosten;
  •  voor taken in segment II (gemeentegrensoverstijgende (keten)vraagstukken) leveren de Fumo- en gemeente-Boa’s per jaar een gelijke inzet zonder verrekening van de kosten;
  •  voor taken in segment IV (gemeentelijke inrichtingen, lokale thema’s en vraagstukken) rekenen de plustaakgemeenten de inzet van Fumo Boa’s per incidentele opdracht af met de Fumo. De samenwerkende Boa-gemeenten zetten hun eigen Boa’s in;
  •  wederzijdse inzet van Fumo- en gemeente-Boa’s bij vakantie en ziekte of vanwege specifieke kennis en ervaring vindt in balans plaats zonder verrekening van de kosten;
  •  Boa-inzet buiten alle gemaakte afspraken om wordt afgerekend tussen de vragende en leverende partij.
  Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Convenant optreden op elkaars grondgebied voor Boa’s domein II binnen provincie Fryslân’.

2. Alternatieve ondersteuningsvormen Wmo i.v.m. coronavirus

Van: 1940206019 - samenleving
Het college besluit in afwijking van de deelovereenkomst maatwerkvoorzieningen ondersteuning Wmo 2015 in te stemmen met alternatieve ondersteuningsvormen Wmo, waaronder beveiligd beeldbellen en dagbesteding “aan huis”.

3. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeschikking Lyklamastate te Nijemirdum

Van: 1940150483 - VVH
Het college besluit in te stemmen met:

 1. het ontwerpbestemmingsplan Lyklamastate te Nijemirdum;
 2. de ontwerpbeschikking Lyklamastate te Nijemirdum.

Het college besluit de raad voor te stellen de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Lyklamastate te Nijemirdum en de beschikking voor verbouw van Lyklamastate.

4. Uitvoering Jaarplan Tractie 2020

Van: 1940204474 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:
1. in te stemmen met de uitvoering van het Jaarplan Tractie 2020;
2. de benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

5.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonneweide aansluitend aan het terrein van de rioolwaterzuivering Tramwei 2 te Broek

Van: 1940182266 - VVH
Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning (OV 20190392) te verlenen.

6. Subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020

Van: : 1940204610 - samenleving
Het college besluit de gewijzigde subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020 vast te stellen.

7. Straatnaamgeving Vissersburen en Burgemeester Krijgerplein te Lemmer

Van. 1940197246 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het besluit van 22 januari 2020 tot vaststelling van de straatnaam Vissersburen in te trekken;
 2. de straatnaam Vissersburen vast te stellen voor het gebied ten oosten van het gebouw in Lemmer waar winkelruimtes en appartementen zullen worden gerealiseerd;
 3. de naam Burgemeester Krijgerplein te bevestigen voor het gebied ten westen van dit gebouw, een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;
 4. de vragen van raadslid De Haan beantwoorden overeenkomstig concept.