Besluiten college 18 december 2018

Dit item is verlopen op 11-01-2020.

1. Wijziging bestemming Wâldwei 3 en 5 in Elahuizen

Van: 1940143655 - VVH
Het college besluit:

  1. in te stemmen met het concept “Bestemmingsplan Wâldwei 3 en Wâldwei 5 Elahuizen”;
  2. het bestemmingsplan verder in procedure te brengen.

2. Koppelkansen Friese IJsselmeerkust

Van: 1940148454 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen om het krediet voor de herinrichting van de Plattedijk en het fietspad in Nijemirdum in te zetten voor het project “koppelkansen Friese IJsselmeerkust”.

3. Ambitiedocument het Friese IJsselmeerkustgebied

Van: 1940148455 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het Ambitiedocument het Friese IJsselmeerkustgebied;
  2. stelt vast dat er nog aanpassingen nodig zijn en informeert daarover schriftelijk de stellers.

4. Kaderbrief 2020-2023 van de Veiligheidsregio Fryslân

Van: 1940149706 - VVH
Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen in te stemmen met de Kaderbrief 2020-2023 en geen zienswijzen in te dienen;
  2. de raad te attenderen over de oplopende kosten in verhouding tot de bezuinigingen van de gemeente.

5. Beslissing op bezwaar aanvraag omgevingsvergunning Weversblêd Delfstrahuizen

Van: 1940136106 - VVH
Het college besluit het bezwaar conform het advies van de bezwarencommissie niet-ontvankelijk te verklaren.

6. Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen (BRP) 2018

Van: 1940149443 - publiekszaken
Het college besluit om de Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen (BRP) 2018 vast te stellen.

7. Voorontwerpbestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3

Van: 1940151426 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 overleg- en inspraakrijp te verklaren en de overleg- en inspraakprocedure te starten.

8. Vaststellen evenementenkalender 2019

Van: 1940149218 – VVH
De burgemeester besluit de evenementenkalender 2019 vast te stellen.

9. Prijs oudjaarsviering

Van: 1940151378 - samenleving
Het college besluit de prijs voor de oudjaarsviering van € 500 toe te kennen aan de oud- en nieuwcommissie in Vegelinsoord.

10. Handhavingsbesluit m.b.t. strijdige kavelpaden

Van: 1940142121 - VVH
Het college besluit onder oplegging van een last onder dwangsom van € 1.000 per week of een gedeelte van de week, met een maximum van € 15.000 handhavend op te treden tegen de gerealiseerde kavelpaden op het agrarisch perceel kadastraal bekend gemeente BAL00 sectie M, nummer 3463, strijdig met artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de geldende Beheersverordening Buitengebied Zuid West 2017.

11. Aanvraag omgevingsvergunning Huisterheide 1 te Sint Nicolaasga

Van: 194091481 - VVH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van het koetshuis en het wijzigen van het gebruik van het perceel bij Huize Boschoord;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

12. Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein naast de kerk in Scharsterbrug

Van: 1940149523 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein naast de kerk van Scharsterbrug aan te wijzen conform bijgevoegd verkeersbesluit.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 13 januari 2019, 13.30 uur
Locatie : Museum Joure
Onderwerp : Koppermaandag
Wie : Wethouder D. Durksz

Datum : 12 januari 2019, 14.30 uur
Locatie : JWW Infra en Groen te Joure
Onderwerp : Opening bedrijfsgebouw JWW Infra en Groen
Wie : Wethouder D. Durksz