Besluiten college 18 juni 2019

Dit item is verlopen op 01-07-2020.

1. Herinrichting Straatweg zuid Lemmer

Van: 1940167031 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorlopig ontwerp voor het zuidelijk deel van de Straatweg in Lemmer inspraakrijp te verklaren.

2. Intrekking Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Balk

Van: 1940172355 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de aanwijzing op grond van artikel 6 van de Wvg bij besluit van 30 januari 2018 en de daarop volgende automatische bestendiging op grond van artikel 5 Wvg van 25 april 2018 in de gemeentelijke beperkingenregisters ingeschreven onder nummer 2018/022 , voor de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende perceelslijst en tekening TK-30409987-03 in te trekken;
  2. de eigenaren en beperkt gerechtigden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen;
  3. de betreffende stukken aan te bieden aan de gemeentelijke beperkingenregisters met het verzoek van de percelen die zijn betrokken in dit besluit de aantekening inzake de Wvg van 25 april 2018 door te halen.

3. Vormvrije MER-beoordeling Dubbelstraat 11 te Balk

Van: 1940173765 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit dat uit de vormvrije MER-beoordeling blijkt dat gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten geen belangrijke negatieve milieugevolgen zullen optreden en er geen aanleiding is voor het doorlopen van een MER-procedure.

4. Pgb bij informele hulp (Jeugdwet en Wmo)

Van: 1940166804 – samenleving
Het college besluit:
1. het pgb Informeel verblijf op grond van de Jeugdwet en het pgb informele hulp voor Kortdurend verblijf op grond van de Wmo aan te merken als een onkostenvergoeding;
2. geen pgb te verlenen voor dagbesteding informele hulp op grond van de Wmo.

5. Divosa Benchmark statushouders

Van: 1940173809 – samenleving
Het college besluit:
1. in te stemmen met de deelname van de gemeente De Fryske Marren aan de Divosa Benchmark Statushouders;
2. de kosten van deelname te dekken uit het BUIG budget.

6. Inrichten begrotingssubsidies en intrekken subsidieregelingen

Van: 1940170149 – samenleving
Het college besluit:

  1. voor de organisaties in bijlage 1 een begrotingssubsidie op te nemen in de begroting 2020 conform artikel 4:23 lid 3c van de Algemene wet bestuursrecht;
  2. de subsidieregelingen Kulturhus Oudehaske, Maatschappelijke ondersteuning begeleiding en advies, Monumentenstichting en Participatiebeleid in te trekken met bijgevoegd intrekkingsbesluit;
  3. de gewijzigde subsidieregeling Culturele activiteiten en subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren vast te stellen.

7. Eigendomsoverdracht schoolgebouw OBS De Beuk in Sint Nicolaasga

Van: 1940172427 - samenleving
Het college besluit de gezamenlijke akte door de burgemeester te laten ondertekenen, zodat het schoolgebouw van OBS De Beuk in Sint Nicolaasga formeel in eigendom wordt overgedragen van Stichting Onderwijsgroep Primus naar de gemeente.