Besluiten college 18 september 2018

Dit item is verlopen op 27-09-2019.

1. Kadernota 2018 deel 2

Van: 194093961 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

 • in te stemmen met de Kadernota 2018 deel 2 en deze ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad, met dien verstande dat:
  de kadernota-aanmeldingen genoemd in paragraaf 4.4 van de Kadernota 2018 deel 2 te honoreren en de overige kadernota-aanmeldingen niet te honoreren.
 • gelet op de beperkte begrotingsruimte in de komende jaren de organisatie opdracht te geven om bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen t.b.v. de volgende Kadernota.

2. Programmabegroting 2019-2022

Van: 1940133593 - bedrijfsvoering
Het college besluit in te stemmen met de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeente De Fryske Marren en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

3. Rapportage financiële beheersing sociaal domein De Fryske Marren

Van: 1940115227 - samenleving
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de rapportage financiële beheersing sociaal domein De Fryske Marren;
 2. de gemeenteraad hierover te informeren;
 3. de aanbevelingen uit de rapportage over te nemen en deze uit te laten werken en te laten concretiseren en de opbrengst hiervan te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2019 ter invulling van (een deel) van de bezuinigingstaakstelling.

4. Huisvesting arbeidsmigranten, Nieuwburen 16 in Lemmer

Van: 1940133423 - VVH
Het college besluit:

 1. in afwachting van het te ontwikkelen beleid, vooralsnog geen medewerking te verlenen aan het verzoek om arbeidsmigranten te huisvesten in het pand Nieuwburen 16 in Lemmer;
 2. initiatiefnemers te informeren met conceptbrief.

5. Jaarverslag Toezicht & Handhaving 2017

Van: 1940110029 - VVH
Het college besluit:

 1. het Jaarverslag Toezicht & Handhaving 2017 vast te stellen;
 2. het Jaarverslag Toezicht & Handhaving 2017 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

6. Actualisering Archiefverordening

Van: 1940137496 - bedrijfsvoering
Het college besluit de Archiefverordening De Fryske Marren 2018 voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad conform raadsvoorstel onder gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening De Fryske Marren 2017.

7. Ontwerpbestemmingsplan Binnen de Rondweg en Tramdijk West

Van: 194073707 (relatie met 194057466) - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen geen beperkingen te stellen aan de toegestane vormen van recreatieve bewoning van de woningen aan en ten westen van de Groenpootruiter in het plangebied;
 2. de raad voor te stellen de twee bovenwoningen op de percelen Zeedijk 1 tot en met 3a positief te bestemmen, mits de doorvoer van LPG wordt verminderd tot beneden de 500 m3 en mits de woning boven de winkelruimte constructief voldoende wordt afgescheiden van de rest van het gebouw;
 3. de raad voor te stellen ook voor het overige in te stemmen met de “Nota inspraak, overleg en ambtshalve wijzigingen voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West;
 4. de raad voor te stellen de formele bestemmingsplanprocedure te starten met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

8. Jaarrekening en jaarverslag 2017 Stichting Onderwijsgroep Primus

Van: 1940125831 - samenleving
Het college besluit:

 • de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2017 van Stichting Onderwijsgroep Primus;
 • het jaarverslag 2017 van Stichting Onderwijsgroep Primus voor kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 2 oktober 2018, 13.00 uur
Locatie : Zalencentrum St. Nicolaasga
Onderwerp : Internationale Dag van de Ouderen
Wie : Wethouder J. Boerland

Datum : 2 oktober 2018, 11.00 uur
Locatie : Provinciehuis Fryslân, Leeuwarden
Onderwerp :

Ondertekenen symbolisch de samenwerkingsovereenkomst ‘Grip op Grond’

Wie : Burgemeester F. Veenstra

Datum : 28 september 2018, 15.00 uur
Locatie : AZC Balk
Onderwerp : Afscheidsreceptie AZC
Wie : Wethouder J. Boerland

Datum : 28 september 2018, 15.00 uur
Locatie : Produksjewei 8, Joure
Onderwerp : 100 jaar Bouwbedrijf Cornel
Wie : Wethouder D. Durksz

Datum : 27 september 2018, 19.00 uur
Locatie : Grote- of Martinikerk Sneek
Onderwerp : Benoeming nieuwe burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân
Wie : Burgemeester F. Veenstra en wethouder F. Veltman