Besluiten college 19 juni 2018

Dit item is verlopen op 02-07-2019.

1. Afvalinzameling Hoven van Rohel

Van: 1940122206 - ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. dat het verzoek van 7 mei 2018 van de bewonersverenigingen van De Hoven niet voldoende aanleiding is om af te wijken van het besluit van 7 februari 2018;
  2. dat de bewonersverenigingen niet voldoen aan alle voorwaarden om af te kunnen zien van de inzamelplicht.

2. Vangnetregeling Participatiewet voor tekort Pw-budget 2017

Van: 1940124094 - samenleving
Het college besluit:

  1. gebruik te maken van de mogelijkheid een aanvraag Vangnetregeling 2017 in te dienen op grond van artikel 74 van de Participatiewet;
  2. in te stemmen met de formele aanvraag zoals verwoord in het modelaanvraagformulier;
  3. de verantwoordingsrapportage Tekort op Pw-budget 2017 ter informatie aan de raadscommissie samenleving te doen toekomen.

3. Ontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017

Van: 194081102 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit :

  1. de “Reactienota Overleg en Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017” vast te stellen;
  2. de formele bestemmingsplanprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Idskenhuizen 2017 zodra de voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt.

4. Programma Jongeren Op Gezond Gewicht

Van: 1940125947 - samenleving
Het college besluit:

  1. tot continuering van deelname aan het programma Jongeren Op Gezond Gewicht voor de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2020. De met JOGG gesloten overeenkomst wordt met een periode van 2 jaar verlengd;
  2. tot continuering van de huidige inzet van de JOGG-regisseur voor de periode tot 1 juli 2020;
  3. het programma JOGG onderdeel te maken van het op te stellen integraal gezondheidsbeleid.

5. Handhaving onrechtmatige bewoning De Bongerd 104

Van: 1940121255 - VVH
Het college besluit te handhaven op de onrechtmatige bewoning van De Bongerd 104 te Rohel door middel van het opleggen van een dwangsom en, gezien de omstandigheden, een ruime begunstigingstermijn te geven t.b.v. het zoeken naar een oplossing door belanghebbende.

6. Verslag archiefbeheer 2017

Van: 1940126650 - bedrijfsvoering
Het college besluit het verslag archiefbeheer 2017 vast te stellen.

7. Subsidieplafonds 2019

Van: 1940126405 - samenleving
Het college besluit de subsidieplafonds 2019 conform vast te stellen, zoals bepaald in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening.

8. Opheffen herstelmaatregel sluiting De Slotermeer 5-12

Van: 1940119165 - VVH
De burgemeester besluit n.a.v. het verzoek tot opheffing van de herstelmaatregel de tijdelijke sluiting van het bedrijfspand aan de Slotermeer 5-12 op te heffen.