Besluiten college 19 maart 2019

Dit item is verlopen op 29-03-2020.

1. Straatnaamgeving bestemmingsplan de Ekers 3 te Joure

Van: 1940158271 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de namen De Ekers, Nannewiid en Noordbroekstervaart vast te stellen voor de nieuw te realiseren straten in het bestemmingsplan de Ekers 3, zoals is aangegeven op de situatietekening.

2. Stand van zaken inburgering

Van: 1940158062 - samenleving
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de rapportage “stand van zaken inburgering, februari 2019” als zijn de uitkomst van het onderzoek uit het Coalitieakkoord 2018 - 2022;
  2. de regierol zo snel mogelijk op te pakken en hier invulling aan te geven door voort te bouwen op het huidig proces en dat proces aan te vullen met “voorinburgeren” in het AZC en de nazorg, “trochburgeren”.

3. Beleidsregels Verwervingskosten Participatietrajecten

Van: 1940158420 - samenleving
Het college besluit:

  1. de beleidsregels Verwervingskosten Participatietrajecten vast te stellen;
  2. de beleidsregels Verwervingskosten Re-integratie, vastgesteld op 21 februari 2017 in te trekken.

4. Uitspraak Raad van State van 6 maart 2019 inzake beroepen over bestemmingsplan Buitengebied Noord -2017

Van: 194090805 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de uitspraak van de Raad van State waarbij drie beroepen niet -ontvankelijk resp. ongegrond zijn verklaard, voor kennisgeving aan te nemen.

5. Pedagogische visie

Van: 1940158486 - samenleving
Het college besluit:

  1. tot opdrachtverlening aan ‘vanmontvoort’ voor de invulling van de pedagogische visie op basis van het ingediende projectplan;
  2. de kosten van het ontwikkelen in invulling van de visie ad € 115.000,- worden ten laste gebracht van het budget preventief jeugdbeleid.

6. Subsidieregeling Advies Eigen Woning

Van: 1940153371 - samenleving
Het college besluit de gewijzigde subsidieregeling Advies Eigen Woning vast te stellen.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 29 maart, 15.00 uur
Locatie : Sneek, Fries Scheepvaartmuseum
Onderwerp : Lancering Time Machine Sneek, Sloten, Balk en Joure
Wie : Wethouder Frans Veltman