Besluiten college 2 oktober 2018

Dit item is verlopen op 11-10-2019.

1. De inzet van de beweeg- en cultuurcoaches in De Fryske Marren in de periode 2019 t/m 2022

Van: 1940139964 - samenleving
Het college besluit:

 1. de deelname aan de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen te continueren tot en met 2022;
 2. bij de ondertekening van de deelname verklaring in te steken op 140% deelname (12,95 fte beweeg- en cultuurcoaches) waardoor een beroep gedaan kan worden op een jaarlijkse rijksbijdrage van € 258.959,-;
 3. de bijbehorende co financiering, zijnde € 388.541,-, jaarlijks budgettair neutraal te organiseren;
 4. de inzet van beweeg en cultuurcoaches Integraal onderdeel laten uit te laten van onderzoek naar besparingsmogelijkheden.

2. Besluit op bezwaar m.b.t. de strijdige woonark in Terherne

Van: 194041048 - VVH
Het college besluit:
in navolging op het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften om:

 1. het bestreden invorderingsbesluit van 26 juli 2017 te herroepen, en;
 2. de vergoeding van de proceskosten ex artikel 7:15 Awb toe te wijzen.

3. Wijzigingsplan 5 woningen Delfstrahuizen

Van: 1940139477 - VVH
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het concept “wijzigingsplan 5 woningen Delfstrahuizen”;
 2. het wijzigingsplan als ontwerp ter inzage te leggen.

4. Herinrichting Plantsoen en kruising Plantsoen - Sint Odulphusstraat Bakhuizen

Van: 1940139540 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Plantsoen te Bakhuizen inspraakrijp te verklaren en de inspraakprocedure over dit voorlopig ontwerp te starten.

5. Najaarsrapportage 2018

Van: 1940139422 - bedrijfsvoering
Het college besluit de najaarsrapportage 2018 vast te stellen en aan de raad voor te stellen deze ter kennisgeving aan te nemen.

6. Raadsmemo Havenkwartier Balk

Van: 1940114305 – P. de Haas – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de raadsmemo en dat ter kennis van de raad te brengen.

7. Subsidie aardgasvrije scholen

Van: 1940140001 - samenleving
Het college besluit:

 1. de aanmelding voor het innovatieprogramma aardgasvrije en frisse scholen van Stichting Nije Gaast te ondersteunen;
 2. Stichting Nije Gaast te laten weten dat de gemeente geen financiële toezeggingen doet en dat het Integraal Huisvestingsplan niet tussentijds aangepast wordt;
 3. Stichting Nije Gaast hierover te informeren met bijgevoegde brief (bijlage 1).

8. Bijdrage 2019 stichting Radio Spannenburg

Van: 1940137077 - samenleving
Het college besluit Stichting Radio Spannenburg voor 2019 een bijdrage van € 21.000,- verstrekken conform de Mediawet 2008.

9. Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2017

Van: 1940136263 - VVH
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het jaarverslag Veiligheidshuis 2017;
 2. de raad hierover te informeren.

10. Besluit op bezwaar m.b.t. Greensales Balk BV

Van: 194022309 - VVH
Het college besluit:

 1. de bezwaren tegen het handhavingsbesluit van 30 november 2017 gegrond te verklaren;
 2. het handhavingsbesluit van 30 november 2017 te herroepen, en;
 3. de vergoeding van de proceskosten ex artikel 7:15 Awb toe te wijzen.

11. Tarieven Wmo 2018 en 2019

Van: 1940121819 - samenleving
Het college besluit:

 1. de tarieven voor de Hulp bij het Huishouden (HH1) per 1 april 2018 te verhogen als gevolg van de gewijzigde cao voor hulp bij het huishouden;
 2. de tarieven voor alle ondersteuningsproducten voor immateriële dienstverlening Wmo per 1 januari 2019 te verhogen met het OVA-percentage;
 3. de tarieven in de bijlage waarin deze wijzigingen zijn opgenomen, vast te stellen.