Besluiten college 23 juli 2019

1. Landmark Entree Joure

Van: 1940177453 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de verschillende opties zonder voorkeur voor te leggen aan de projectgroep en om tevens het bedrijfsleven bij de uitvoering te betrekken en ziet een voorstel graag terug inclusief financiële onderbouwing.

2. Voorlopig ontwerp Roazebosk

Van: 1940177452 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het Voorlopig Ontwerp Roazebosk inspraakrijp te verklaren.

3. Principeverzoek voor het realiseren van camperplaatsen bij De Betonpleats, Liemerige Wei 6 in Oudemirdum

Van: 1940177707 – VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 15 camperplekken voor de periode 15 maart tot en met 31 oktober bij het perceel Liemerige Wei 6 in Oudemirdum.

4. Principeverzoek ‘Tuin bij de Wildernis’

Van: 1940159588 – VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een informatiecentrum ten behoeve van het informeren over lokale/duurzame voeding en het organiseren van proeverijen op het perceel Noorderreed 22 te Sondel.

5. Opstarten bestemmingsplanprocedure voor uitbreiden bouwvlak Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel

Van: 1940178267 – VVH
Het college besluit:

  1. in te stemmen met het concept bestemmingsplan “Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel;
  2. het bestemmingsplan verder in procedure te brengen.

6. Jaarstukken 2018 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing

Van: 1940176435 – samenleving
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing en de gemeenteraad hierover te informeren.

7. Benoeming lid Raad van Toezicht Ambion

Van: 1940177280 – samenleving
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen mevrouw M. Jansen te herbenoemen voor een periode van maximaal 4 jaar als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion per 9 juni 2019.

8. Jaarstukken 2018 Primus

Van: 1940172383 – samenleving
Het college besluit:

  1. de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2018 van Stichting Onderwijsgroep Primus;
  2. het jaarverslag 2018 van Stichting Onderwijsgroep Primus voor kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad.

9. Uitspraak Raad van State 24 juli 2019, bestemmingsplan Harich Milieuterrein

Van: 1940128461 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de uitspraak van de Raad van State waarbij het beroep ongegrond is verklaard, voor kennisgeving aan te nemen.

10. Nieuw welstandskader voor Kade 5 – 7 te Sint Nicolaasga

Van: 194092472 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de ontwerp-welstandsontwikkelcriteria Kade 5 – 7 (wijziging welstandsnota);
  2. de inspraakprocedure te starten voor de ontwerp-welstandsontwikkelcriteria.

11. Het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum op de locatie Wikelerdyk 9a te Balk

Van:1940157616/1940167837/1940168319/1940172038/1940172152 – VVH
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
  2. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de “Nota zienswijzen AZC Balk juli 2019”;
  3. de gemeenteraad voor te stellen om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.