Besluiten college 24 april 2018

Dit item is verlopen op 07-05-2019.

1. Begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio Fryslân

Van: 1940116151 - VVH
Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2019 en geen zienswijzen in te dienen;
  2. de raad voor te stellen akkoord te gaan met het voorstel het resultaat van de Jaarrekening 2017 toe te voegen aan de egalisatiereserve, maar bij de VRF er op aan te dringen de egalisatiereserve te splitsen per programma;
  3. de raad voor te stellen in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2018 en geen zienswijzen in te dienen.

2. Principe verzoek voor het bouwen van 6 recreatiewoningen op het perceel Waterpark Oan 'e Poel te Terherne

Van: 1940115584 - VVH
Het college besluit in principe planologisch medewerking te verlenen onder voorwaarden aan het oprichten van 6 recreatiewoningen op het Waterpark Oan 'e Poel te Terherne.

3. Kosten compensatie onderzoek explosieven haven Lemmer

Van: 1940100245 - VVH
Het college besluit:

  1. alle gemaakte kosten ten behoeve van het onderzoek naar mogelijke explosieven in de haven van Lemmer in aanmerking te laten komen voor de 70% suppletie regeling vanuit de rijksoverheid;
  2. de raad voor te stellen om de totale kosten van deze werkzaamheden vast te stellen op € 221.144,36 (ex b.t.w.).

4. Mandateren wethouders Veltman en Schouwerwou voor ondertekening convenant taalklas

Van: 1940119903 - samenleving
De burgemeester besluit Wethouder Veltman en wethouder Schouwerwou te mandateren voor het ondertekenen van het convenant voor de taalklas in Joure.

5. Definitief besluit subsidieaanvraag 2018

Van. 194085939 – T. Langelaan - samenleving
Het college besluit:

  1. het subsidieplafond 2018 voor de subsidieregeling Welzijnswerk te verhogen met € 8.100,- en vast te stellen op € 1.826.660,- als bepaald in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening.
  2. penvoerder Miks Welzijn een subsidie van € 1.868.560,- toe te kennen voor de uitvoering van het welzijnswerk in 2018 (inclusief € 50.000,- voor Duomeren uit de subsidieregeling participatiebeleid hoofdstuk 3).
  3. de subsidieuitvraag welzijnswerk 2018 te verlengen tot de afronding van de aanbesteding welzijnswerk.