Besluiten college 24 juli 2018

Dit item is verlopen op 02-08-2019.

1. Beroep inzake last onder dwangsom m.b.t. beplanting

Van: 1940121246 - VVH
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitspraak inzake de opgelegde last onder dwangsom;
2. te berusten in deze uitspraak door af te zien van hoger beroep.

2. Initiatief plaatsen 2 boomhutten hoek Meerweg/ Kerkweg Oldeouwer, noordoever Tsjûkemar

Van: 194047494 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de initiatiefnemer mee te delen dat:
1. de eerder ingenomen terughoudende opstelling op dit moment nog toepassing blijft;
2. er thans nog onvoldoende aanknopingspunten zijn om een principe-verzoek positief te beoordelen;
3. in overweging wordt gegeven om in goed overleg met recreatiebedrijf in de directe omgeving tot een integrale visie te komen voor het gebied.

3. Mandateren wethouder Schouwerwou

Van: 1940130665 - samenleving
De burgemeester besluit wethouder Schouwerwou te mandateren voor de ondertekenen van het manifest Lykweardigens op de arbeidsmerk/Gelijkwaardigheid op de Arbeidsmarkt.

4. Mandatering wethouder Schouwerwou voor de ondertekening van Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Van: 1940132050 - samenleving
De burgemeester besluit wethouder Schouwerwou te mandateren voor het ondertekenen van een Ondersteuningsplan Passend Onderwijs.

5. Voorschriften voor carbid schieten

Van: 1940118781 - VVH
Het college besluit de burgemeester te adviseren nadere voorschriften vast te stellen, waaraan voldaan moet worden om op Oudejaarsdag met carbid te mogen schieten en hierover de raad met een raadsmemo te informeren.

6. Project Skjin Wetter

Van: 1940129993 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. deel te nemen aan het project Skjin Wetter op 6 oktober 2018;
2. een bijdrage beschikbaar te stellen van € 2.871 t.l.v. het afvalfonds.

7. Opheffen sluiting pand Rotsterhaule

Van: 1940129905 - VVH
De burgemeester besluit de herstelmaatregel die op basis van de Opiumwet was opgelegd op het pand in Rotsterhaule met spoed op te heffen.

8. Verzoek tegemoetkoming planschade

Van: 194098277 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit aanvrager in overeenstemming met het advies van de SAOZ een tegemoetkoming planschade toe te kennen vermeerderd met de wettelijke rente en met terugbetaling van het door hem betaalde recht.

9. Aanvraag omgevingsvergunning pluimveehouderij Delbuursterweg 7 Sondel

Van: 1940130198 - VVH
Het college besluit tot het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het wijzigen van de warmtewisselaar en wijze van ventilatie van pluimveestal 2 en het vervangen van pluimveestal 3 door een geheel nieuwe stal op de locatie Delbuursterweg 7 te Sondel.