Besluiten college 24 maart 2020

1. Evaluatie Beleidsnotitie Mantelzorgwoningen 2014

Van: 1940203430 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de ruimere interpretatie die het bestaande wettelijk toetsingskader biedt, om die reden geen aanvullende regels op te stellen voor mantelzorgwoningen in de gemeente De Fryske Marren;
 2. de voorgestelde verbeterpunten op te nemen in de reguliere werkprocessen van de organisatie.

2. Beleidsregel geluid inpandige bedrijfswoningen op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure

Van: 1940195231 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de beleidsregel geluid voor inpandige bedrijfswoningen op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure.

3. Regioplan beschermd wonen

Van: 1940198193 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken van het Regioplan Beschermd Wonen en de raad hierover te informeren.

4. Coronacrisis: aangepaste regeling leges bij activiteiten (evenementen) en precariobelasting/rechten

Van: 1940206549 - bedrijfsvoering
Het college besluit in verband met het coronavirus om:

 1. de op grond van de Legesverordening verschuldigde leges niet op te leggen als een activiteit (evenement) als gevolg van het coronavirus niet doorgaat, wordt verplaatst naar een ander tijdstip en daarvoor een nieuwe aanvraag moet worden ingediend of een aanvraag voor een activiteit om reden van de coronacrisis wordt afgewezen;
 2. de op grond van de Verordening marktgelden, precariobelasting en precariorechten verschuldigde rechten niet op te leggen voor de duur van de door de overheid afgekondigde sluitingsperiode.

5. Vaststelling bestemmingsplan Oudemirdum, Beukenlaan 13

Van: 1940190039 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
Het bestemmingsplan Oudemirdum, Beukenlaan 13 als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPOUM19BEUKENLAN13-ON01 ongewijzigd vast te stellen.

6. Ingediende aanvragen onderwijshuisvesting programma 2021

Van: 1940206310 - samenleving
Het college besluit alle volledig ingediende aanvragen onderwijshuisvesting voor het programma 2021 in behandeling te nemen.

7. Wijziging klachtenregeling

Van: 1940206470 - bedrijfsvoering
Het college besluit de gewijzigde Klachtenregeling De Fryske Marren per 1 april 2020 vast te stellen.

8. Kostenverhaal jachtwerf Nerushoek

Van: 1940202719 - VVH
De burgemeester besluit:

 1. de hoogte van de verschuldigde kosten van het uitvoering geven aan de opgelegde last, die redelijkerwijs voor rekening van de overtreder dienen te komen, vast te stellen op het bedrag van € 176,04;
 2. de verschuldigde kosten van het uitvoering geven aan de opgelegde last, ad. €176,04, op de overtreder te verhalen.

9. Draagvlak Brûsplak Joure

Van: 194061558 - samenleving
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek Brûsplak Joure;
 2. de raad te informeren door middel van het raadsmemo Draagvlak Brûsplak Joure.

10. Raadsmemo draagvlak Brûsplak Joure

Van: 194061558 - samenleving
Het college besluit de inhoud van het raadsmemo vast te stellen. 

11. Coulanceregeling leerlingenvervoer, jeugdvervoer, Wmo vervoer en gym- en zwemvervoer onderwijs

Van:1940206547 - samenleving
Het college besluit:

 1. In afwijking van de contracten met Witteveen (jeugdvervoer, Wmo-vervoer en leerlingenvervoer) en DVG (Wmo vervoer) in ieder geval tot 6/4/2020 een voorschot te verstrekken van 80% van de normale omzet. Het percentage van 80 is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde normale week, die de bedrijven als de komende weken normaal zouden zijn verlopen zonder het uitvallen van ritten, ook in rekening hadden gebracht. De wel gereden ritten vergoeden we voor 100%.
 2. Hieraan de voorwaarden te verbinden zoals opgenomen onder punt 2.1 van dit advies
 3. Deze coulanceregeling ook openstellen voor ITS voor het gym- en zwemvervoer in het onderwijs.