Besluiten college 25 juni 2018

Dit item is verlopen op 05-07-2019.

1. Onttrekking deel parkeerterrein F.D. Hoekstraplein aan openbaar verkeer

Van: 1940127614 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de besluitvorming door de raad inzake het onttrekken aan het openbaar verkeer van een deel van het openbare parkeerterrein aan het F.D. Hoekstraplein te Balk voor te bereiden en uit te voeren;
  2. het bijgevoegde ontwerpbesluit van voornoemde onttrekking aan het openbare verkeer, met de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage te leggen conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

2. Subsidieregelingen De Fryske Marren

Van: 1940126405 - samenleving
Het college besluit:

  1. de subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren vast te stellen;
  2. de gewijzigde subsidieregeling Participatiebeleid vaststellen.

3. MER-beoordelingsbeslissing voor het verlengen van een bestaande ligboxenstal aan de Straatweg 27 te Follega

Van: 1940124415 - VVH
Het college besluit:

  1. dat geen milieueffectrapportage nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het verlengen van de bestaande ligboxenstal aan de Straatweg 27 te Follega;
  2. de veehouderij conform brief de beslissing kenbaar te maken.

4. Fusie Effect Rapportage twee basisscholen

Van: 1940125734 - samenleving
Het college besluit positief te adviseren over de adviesaanvraag van Primus over de fusie van twee basisscholen (Fusie Effect Rapportage).

5. Afronding Wyldehoarne 3

Van: 1940127391 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. om bij de afrondende werkzaamheden van de wijk Wyldehoarne 3 de in het verleden geopperde verkeersafsluiting tussen De Ljip en De Mosk vooralsnog achterwege te laten in de aanleg;
  2. om gedurende een jaar deze keus te monitoren zodat bezien kan worden of het mogelijk is definitief af te zien van de afsluiting;
  3. om bij het begin van De Mosk maximaal 8 extra parkeerplekken aan te leggen tegenover de woning gelegen aan De Mosk 1.