Besluiten college 25 juni 2019

Dit item is verlopen op 08-07-2020.

1. Jaarrapportage huisvesting statushouders 2018

Van: 1940165015 - samenleving
Het college besluit:

  1. de jaarrapportage “huisvesting statushouders 2018” vast te stellen;
  2. te onderzoeken of het wenselijk is om bovenwettelijk vergunninghouders te huisvesten;
  3. conform de prestatieafspraken deze vastgestelde rapportage beschikbaar te stellen aan de ketenpartners.

2. Beslissing op bezwaar Wob-verzoek

Van: 1940160467 - bedrijfsvoering
Het college besluit het bezwaarschrift, gericht tegen een besluit op een Wob-verzoek, niet-ontvankelijk te verklaren middels bijgevoegde concept-beslissing op bezwaar.

3. Verslag archiefbeheer 2018

Van: 1940171950 - bedrijfsvoering
Het college besluit het verslag archiefbeheer 2018 vast te stellen.

4. Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019-2020

Van: 1940173976 - VVH
Het college besluit het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019-2020 De Fryske Marren vast te stellen.

5. Principeverzoek uitbreiding bouwperceel Plattedijk 32 in Lemmer

Van: 1940165656 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de gevraagde uitbreiding van het bouwperceel Plattedijk 32 in Lemmer.

6. Verzoek planschade

Van: 1940147997 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. het verzoek om tegemoetkoming in planschade in overeenstemming met het advies van Langhout & Wiarda Juristen af te wijzen;
  2. de aanvrager en de derde-belanghebbende te informeren over uw besluit in overeenstemming met de conceptbrieven.