Besluiten college 26 maart 2019

Dit item is verlopen op 05-04-2020.

1. Intentie overeenkomst 11fountains

Van: 194082513 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de intentieovereenkomst 11fountains en deze door burgemeester Veenstra te laten ondertekenen.

2. Position Paper visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West

Van: 1940161056 - samenleving
Het college besluit:

 1. de visie en de uitgangspunten van de Position Paper te onderschrijven;
 2. het deel van de arbeidsinschakeling voor inwoners met afstand tot arbeidsmarkt in samenwerking met de Fryslân-West gemeenten uit te voeren in een publieke organisatie (doorontwikkeling Fryslân-West) binnen de budgettaire mogelijkheden;
 3. de gevolgen voor de huidige uitvoeringsorganisaties (m.n. Empatec/Pastiel en gemeenten) te regelen in de komende jaren;
 4. naast de doelgroep Sociale Werkvoorziening, nieuwe doelgroepen (Pro/Vso leerlingen, Wajong, evt. statushouders) zoals vermeld in de position paper onder te brengen bij de publieke organisatie binnen de budgettaire mogelijkheden;
 5. in de Kadernota 2019 voor te stellen om de eigen gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen vanaf 2020 naar € 2.000,- per SW-medewerker;
 6. bij de kadernota 2020 (meerjarenbegroting 2021-2024) inzichtelijk te willen maken of er extra middelen nodig zijn, voor de verbreding van de doelgroepen vanaf 2021, dit zou een bedrag kunnen zijn van maximaal 5% van het re-integratiebudget;
 7. de governance van de GR Fryslân-West in het laatste kwartaal 2019 aan te passen aan de nieuwe vorm van de publieke organisatie.

3. Sluiting bedrijfspand o.g.v. 13b Opiumwet

Van: 1940157981 - VVH
De burgemeester besluit het pand aan de Roggemole 11 te Lemmer op grond van artikel 13b van de Opiumwet voor een periode van 3 maanden te sluiten.

4. Beslissing op bezwaar verlening omgevingsvergunning onbemand tankstation op de locatie Technykwei nabij Firmawei 17D in Joure

Van: 1940162357 - VVH
Het college besluit:

 1. het ingediende bezwaarschrift van 20 juli 2017 ontvankelijk en gegrond te verklaren;
 2. de beschikking van 29 juni 2017 te herroepen;
 3. de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een onbemand tankstation, het plaatsen van een luifel en het plaatsen van een reclamezuil aan de Technykwei 12 nabij Firmawei 17D in Joure opnieuw in behandeling te nemen en hiermee de uitgebreide procedure te doorlopen.

5. Textielinzameling

Van: 1940162734 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:
om de inzameling van textiel en schoenen toe te wijzen aan inzamelaars die:

 1. voldoen aan de criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving;
 2. bijdragen aan de kosten van de inzamelstructuur in de gemeente.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum 12 april 2019, 8.30 uur
Locatie : Swimfun te Joure
Onderwerp : Opening Koningsspelen in Swimfun
Wie : Wethouder Boerland

Datum : 12 april 2019, 9.00 uur
Locatie : CBS de Arke te Lemmer
Onderwerp : Koningsspelen 2019
Wie : Burgemeester Veenstra

Datum : 12 april 2019, specifiek tijdstip onbekend, tussen 13.00 en 17.00 uur
Locatie : Balk
Onderwerp : Heropening centrum Balk
Wie : Wethouder Veltman