Besluiten college 26 november 2018

Dit item is verlopen op 10-12-2019.

1. Aanpassing tarieven in verordening Leges en tarieventabel 2019 hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Van: 1940147136 - publiekszaken
Het college besluit ter vaststelling aan de raad aan te bieden:

  1. een wijziging in de voorgestelde tarieven in de Leges tarieventabel 2019 voor het hoofdstuk 2 Reisdocumenten.

2. Principeverzoek bouw tweede bedrijfswoning Scharren 19a en 19b in Scharsterbrug

Van: 19213569 - VVH
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een tweede bedrijfswoning bij de Scharren 19a en 19b in Scharsterbrug en vast te houden aan de voorwaarden van het principebesluit van 2016.

3. Gladheidsbestrijdingsplan 2018 - 2019

Van: 1940144965 – ruimtelijk beheer
Het college besluit om:

  1. het Gladheidsbestrijdingsplan 2018 - 2019 vast te stellen;
  2. het plan ter kennisneming voor te leggen aan de raad.

4. Straatnaamgeving It Kromme Far en It Súd te Broek

Van: 1940147324 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de naam It Kromme Far vast te stellen voor een nieuw te realiseren straat in het uitbreidingsplan Broek Zuid, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;
  2. de naam It Súd vast te stellen voor de insteken vanaf die weg, waaraan woningen in het uitbreidingsplan worden gerealiseerd.

5. Aanvraag omgevingsvergunning Wikelerdyk 44 te Balk

Van: 194098716 - VVH
Het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen.