Besluiten college 27 augustus 2019

1. Aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw bedrijfspand Scania Joure, Anewiel 5 te Joure

Van: 1940151426 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de ingediende zienswijze;
  2. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijze zoals verwoord in de Nota zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning Scania, Anewiel 5 Joure, nieuwbouw bedrijfspand’;
  3. de raad voor te stellen om de definitieve Verklaring van geen bedenkingen af te geven.