Besluiten college 27 mei 2019

Dit item is verlopen op 11-06-2020.

1. Raadsvoorstel Vaststelling startnotitie "Op weg naar sport- en beweegbeleid gemeente De Fryske Marren"

Van: 1940168297 - samenleving
Het college besluit

  1. in te stemmen met de startnotitie “Op weg naar sport- en beweegbeleid gemeente De Fryske Marren”;
  2. de startnotitie “Op weg naar sport- en beweegbeleid gemeente De Fryske Marren” ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

2. Informatiebeheer

Van: 1940162743 - bedrijfsvoering
Het college besluit het Aanwijzings- en benoemingsbesluit De Fryske Marren 2019 en de Beheerregeling Informatiebeheer De Fryske Marren 2019 vast te stellen, waarbij de Beheerregeling Informatiebeheer De Fryske Marren 2019 wordt vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van het Besluit Informatiebeheer De Friese Meren 2014.

3. Eerste begroting 2020 GR Fryslân-West

Van: 19400166262 - samenleving
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de eerste begroting 2020 van de GR Fryslân-West, inclusief meerjarenperspectief;
  2. geen wensen of bedenkingen te uiten over de begroting van de GR Fryslân-West.

4. Adviesverzoek op het verzoek tot instemming met het gewijzigde winningsplan Oldelamer (Vermilion)

Van:
1940167883 – VVH
Het college besluit een negatief advies uit te brengen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op het winningsplan Oldelamer.