Besluiten college 29 mei 2018

Dit item is verlopen op 11-06-2019.

1. Vaststellen Erfgoedverordening De Fryske Marren 2018

Van: 194091191 - VVH
Het college besluit de raad voor te stellen om de Erfgoedverordening De Fryske Marren 2018 vast te stellen.

2. Reactie Brede analyse vaarwegen, bereikbaarheid van binnenhavens provincie Fryslân

Van: 1940123857 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit een schriftelijke inspraakreactie in te dienen op het voorstel van Gedeputeerde Staten over de Brede Analyse Vaarwegen.

3. Beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2018

Van: 194096805 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit

 1. de gemeenteraad voor te stellen de reactienota zienswijzen beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2018 vast te stellen;
 2. de gemeenteraad voor te stellen het beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2018 vast te stellen.

4. Weigering omgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van het bedrijfspand en de gronden op de percelen Polle 15 en 14 te Lemmer voor een supermarkt

Van: 1940123672 - VVH
Het college besluit:

 1. het bezwaar gegrond te verklaren en de uitgebreide voorbereidingsprocedure conform paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te volgen en een (weigering) verklaring van geen bedenkingen te vragen aan de raad in lijn van de uitspraak van de rechtbank van 27 februari 2018;
 2. een nieuw (ontwerp) weigeringsbesluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van het bedrijfspand en de gronden op de percelen Polle 15 en 14 te Lemmer voor een supermarkt;
 3. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van besluitpunt 2;
 4. de raad voor te stellen de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 29 juni 2016 dat inhoudt: de ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen is tevens de definitieve weigering verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen worden ingediend.

5. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Buorren Langweer

Van: 1940107068 - VVH
Het college besluit:

 1. de bezwaren conform het advies van de bezwarencommissie ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te houden.

6. Memo certificering CO2 prestatieladder trede 3

Van: 1940122947 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de memo voor kennisgeving aan te nemen.

7. Reserveren twee parkeerplaatsen ter hoogte van Turfland 60 in Lemmer ten behoeve van standplaatshouder

Van: 1940123917 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Het verkeersbesluit ‘Reserveren parkeerplaatsen ter hoogte van Turfland 60 in Lemmer ten behoeve van standplaatshouder’ d.d. 24 januari 2018 in te trekken;
 2. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van Turfland 60 in Lemmer te reserveren ten behoeve van standplaatshouder;
 3. Op deze twee parkeerplaatsen een parkeerverbod in te stellen op zaterdag van 08:00 tot 10:00 uur in de ochtend, door het plaatsen van bord E4 met onderborden ‘Verboden te parkeren op zaterdag van 08:00 tot 10:00 uur i.v.m. standplaats markt’ en OB504.

Een en ander overeenkomstig verkeersbesluit inclusief bebordingstekening.

8. Jaarverantwoording kinderopvang 2017

Van: 140121428 - VVH
Het college besluit:

 1. het bijgaande jaarverslag kinderopvang 2017 vast te stellen en
 2. het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

9. Omgevingsvergunning bouw 12 woningen locatie Joure - Zuiderveld

Van: 1940124632 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, met het kenmerk OV 20170534/3251621, te verlenen voor het oprichten van twaalf patiowoningen op de locatie Zuiderveld (hoek Prinses Christinastraat - Koningin Julianalaan) te Joure.

10. Voorjaarsrapportage 2018

Van: 1940124048 - bedrijfsvoering
Het college besluit de voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen en aan de raad voor te stellen deze voor kennisgeving aan te nemen.