Besluiten college 3 april 2018

Dit item is verlopen op 18-04-2019.

1. Agenda IJsselmeergebied 2050

Van: 1940115489 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. om in te stemmen met de Agenda IJsselmeergebied 2050 en deel te nemen aan de ondertekening van de bestuurlijke instemmingsverklaring op 17 mei 2018;
  2. de raad hierover te informeren.

2. Renovatie/verbouw Stiennen Flier

Van: 194073666 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit kennis te nemen en in te stemmen met, het voor rekening en risico van de stichting uit te voeren, verbouw en renovatie van zwembad De Stiennen Flier middels het bijgevoegde ontwerp en projectplan van Stichting zwem- en recreatiebad De Stiennen Flier.

3. Invorderingsbesluit verbeurde last onder dwangsommen

Van: 194022309 - VVH
Het college besluit over te gaan tot het invorderen van de verbeurde dwangsommen, groot € 9.000,-.