Besluiten college 3 december 2019

1. Proces totstandkoming gezondheidsbeleid en inclusieagenda

Van: 1940176702 - samenleving
Het college besluit tot intrekken.

2. Implementeren van de Wvggz per 1 januari 2020

Van: 1940180760 - samenleving
Het college besluit:

 1. een regisseur Crisismaatregel en een regisseur Zorgmachtiging aan te stellen (taken staan in bijlage in tabel 2.2 en 2.3);
 2. de taken Verkennend Onderzoek en de Hoorplicht uit te besteden aan de GGD afdeling Maatschappelijk Crisisorganisatie en de dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen;
 3. in te stemmen om de voorzitter van de Veiligheidsregio (tevens de burgemeester van Leeuwarden) en de voorzitter van het PO Sociaal Domein Fryslân (teven wethouder in Leeuwarden) aan te wijzen als de twee permanente leden van het Wvggz-overleg namens de Friese gemeenten.

3. Ontwerp winningsplan Oldelamer

Van: 1940191505 - VVH
Het college besluit een zienswijze in te dienen op het ontwerp winningsplan Oldelamer, conform bijgevoegde conceptbrief.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonneveld ten noorden van het bedrijventerrein De Ekers achter Lange Ekers 4 te Haskerhorne

Van: 1940170381/OV 20190236 - VVH
Het college besluit:

 1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonneveld ten noorden van het bedrijventerrein De Ekers achter Lange Ekers 4 te Haskerhorne;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

5. Verbeterde meldcode en interne implementatieplan

Van: 1940185945 - samenleving
Het college besluit:

 1. de verbeterde meldcode vast te stellen;
 2. de meldcode van toepassing te verklaren op medewerkers die inwoner gerelateerde ondersteuning bieden als het gaat om inkomen, leerplicht, schuldhulpverlening, participatie, (Wet) maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of crisiszorg;
 3. kennis te nemen van het interne implementatieplan voor de meldcode.

6. Bestemmingsplan Oudemirdum-uitbreiding camping De Bosrand

Van: 1940140229 - VVH
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Reactienota voorontwerp bestemmingsplan Oudemirdum – Uitbreiding camping De Bosrand;
 2. de procedure te vervolgen door het ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand ter inzage te leggen.

7. Samen thuis in de wijk

Van: 1940189965 - samenleving
Het college besluit:

 1. de Samenwerkingsafspraken Samen Thuis in de Wijk vast te stellen;
 2. portefeuillehouder J. Boerland te machtigen de oplegger bij de afspraken te ondertekenen.

8. Sluiting van een woning en loods in Echten op grond van artikel 13b Opiumwet

Van: 1940188351 - VVH
De burgemeester besluit een woning en de loods in Echten op grond van artikel 13b van de Opiumwet te sluiten voor een periode van 3 maanden.

9. Collegeonderzoek 2020

Van: 1940191841 - Directie
Het college besluit:

 1. In het kader van de collegeonderzoeken in 2020 op basis van de onderzoeksopzet in de bijlage een doeltreffendheidsonderzoek naar het optimaliseren van werkprocessen te verrichten en;
 2. De gemeenteraad en de rekenkamercommissie hiervan via respectievelijk de bijgevoegde memo en brief in kennis te stellen.

10. Principeverzoek Beuckenswijkstraat 48 Sondel

Van: 1940189396 - VVH
Het college besluit medewerking te verlenen aan het principeverzoek onder voorwaarden en middels bijgevoegde brief aanvrager hierover te informeren.

11. Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen en aangehaakte gegevens 2019

Van: 1940192240 - publiekszaken
Het college besluit om de Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen en aangehaakte gegevens De Fryske Marren 2019 vast te stellen.

12. Onttrekking Gale Hamkesstraat te Lemmer aan het openbaar verkeer

Van: 1940168158 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. besluitvorming door de raad inzake het onttrekken aan het openbaar verkeer van de Gale Hamkesstraat te Lemmer voor te bereiden en uit te voeren;
 2. het bijgevoegde ontwerpbesluit van deze onttrekking aan het openbaar verkeer met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen met zienswijzenprocedure conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

13. Opheffen beslotenheid raadsvergadering

Van: 1940211658 - VVH
Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen om de beslotenheid van de raadsvergadering d.d. 24 februari 2016 op te heffen.