Besluiten college 3 juli 2018

Dit item is verlopen op 16-07-2019.

1. Contactwethouders voor de plaatselijke belangen

Van: 1940129094 - samenleving
Het college besluit:

 1. te kiezen voor alternatief B;
 2. wethouder Durk Durksz aan te wijzen als contactwethouder voor Joure, Terkaple/Akmarijp, Goïngarijp, Terherne en Lemmer;
 3. wethouder Janny Schouwerwou aan te wijzen als contactwethouder voor rayon Zuid;
 4. wethouder Jos Boerland aan te wijzen als contactwethouder voor rayon Oost;
 5. wethouder Johannes van der Pal aan te wijzen als contactwethouder voor rayon Zuid West;
 6. wethouder Frans Veltman aan te wijzen als contactwethouder voor rayon Noord West.

2. Continueren project preventieve zorg op V.O.- en MBO-scholen

Van: 117214 - samenleving
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de evaluatie van het provinciale project “preventieve zorg op V.O.- en MBO-scholen”;
 2. het project te continueren t/m het schooljaar 2018/2019.

3. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Van: 1940124525 - bedrijfsvoering
Het college besluit gelet op nadere informatie de volgende documenten vast te stellen:

 1. de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente De Fryske Marren ingaande 1/1/2018;
 2. het incassoreglement gemeente De Fryske Marren ingaande 1/1/2018;
 3. de Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen gemeente De Fryske Marren ingaande 1/1/2018.

4. Vaststellen bestemmingsplan Mirns – Murnserdyk 17

Van: 1940115237 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. het bestemmingsplan Mirns – Murnserdyk 17 met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPMIR17MURNSERDK17-VA01 vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.