Besluiten college 3 maart 2020

1. M.e.r.-beoordelingsbeslissing wijziging van een grondgebonden agrarisch bedrijf bestaande uit een akkerbouwbedrijf, het houden van vleeskalveren en de compostering van groenafval aan de Scharleijen 7&8 te Sint Nicolaasga

Van: 1940133789 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het wijzigen van het agrarisch bedrijf aan de Scharleijen 7&8 te Sint Nicolaasga.

2. Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezelnetwerk Glasvezel buitenaf en DFMopGlas

Van: 194068527 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit specifiek voor de realisatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en de kernen van de gemeente in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst 'Aanleg glasvezel in de buitengebieden en de kernen in Gemeente De Fryske Marren', waarin afspraken zijn gemaakt over de te hanteren aanlegvoorwaarden, leges en degeneratie.

3. Vaststelling bestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding Camping De Bosrand

Van: 1940140229 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  1. de Nota zienswijze bij ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Uitbreiding Camping De Bosrand vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Oudemirdum – Uitbreiding Camping De Bosrand (als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPOUM18BOSRANDCAMP-VA01) gewijzigd vast te stellen.
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Voorontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure - Kom

Van: 1940201785 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure – Kom overleg- en inspraakrijp te verklaren.

5. Wijzigen van de functie van de voormalige dienstwoningen aan de Gemaalweg 2 en 4 te Lemmer

Van: 1940200751 - VVH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de functie van de voormalige dienstwoningen aan de Gemaalweg 2 en 4 te Lemmer;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

6. Memo aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen voormalige gereformeerde kerk, consistorie, pastorie en verenigingsgebouw

Van: 1940184692 - VVH
Het college besluit in te stemmen met het oorspronkelijke advies.

7. Het blijvend ingericht houden van een deel van het terrein ten behoeve van buitensportactiviteiten op het perceel Vegelinsweg 11 te Joure

Van: 1940200753 - VVH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het blijvend ingericht houden van een deel van het terrein ten behoeve van buitensportactiviteiten op het perceel Vegelinsweg 11 te Joure;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.