Besluiten college 31 juli 2018

Dit item is verlopen op 09-08-2019.

1. Grip op grond

Van: 1940133053 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit goedkeuring uit te spreken voor de samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond en de voorzitter van de VFG (Fred Veenstra) te mandateren deze overeenkomst te ondertekenen.

2. Leidraad Inrichting Openbare Ruimte & Elementencatalogus

Van: 1940131783 - ruimtelijk beheer
Het college besluit de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) en de bijhorende elementencatalogus voor kennisgeving aan te nemen.

3. Campagne biodiversiteitsdeal

Van: 1940133293 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit eenmalig € 1000,- (exclusief btw) beschikbaar te stellen aan De Friese Milieufederatie voor een bewustwordingscampagne aangaande het belang van biodiversiteit.

4. Aanvraag omgevingsvergunning oprichten 11 woningen aan de Tjalk te Lemmer

Van: 1940117053 - VVH
Het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van elf woningen op de locatie Tjalk te Lemmer.

5. Uitspraak Raad van State in OZB-geschil gemeenten DFM en Heerenveen

Van: 194015280 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

  1. de uitspraak van de Raad van State, waar het door ons ingestelde hoger beroep ongegrond wordt verklaard, voor kennisgeving aan te nemen;
  2. deze uitspraak ter kennis te brengen aan de raad.

6. Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing uitbreiding parkeerterrein Jumbo Sint Nicolaasga

Van: 1940133498 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande parkeerterrein bij de Jumbo aan de Molewei 1 in Sint Nicolaasga met circa 26 parkeerplaatsen.

7. Handhavingsbesluit strijdig bouwwerk

Van: 1940133405 - VVH
Het college besluit middels het opleggen van een last onder dwangsom, handhavend op te treden om een eind te maken aan de strijdigheid met Wabo en bestemmingsplan op het perceel Kadijk 24 te Lemmer.

8. Geldlening vraagbundelingstraject voor de realisatie van een glasvezelnetwerk

Van: 19406088 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. met de stichting DFMopGlas in principe een overeenkomst van geldlening aan te gaan voor een renteloze lening van maximaal € 500.000,-;
  2. de raad in de gelegenheid te stellen haar bedenkingen tegen de voorgestelde overeenkomst van geldlening kenbaar te maken;
  3. de raad voor te stellen de toegang tot een breedbandverbinding die voldoet aan nader te omschrijven eisen voor elk pand in De Fryske Marren te verklaren tot een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) om daarmee de sociale en territoriale cohesie te versterken;
  4. een volledig uitgewerkt voorstel, waarbij de raad tevens in de gelegenheid wordt gesteld bedenkingen tegen de onder beslispunt 2. bedoelde overeenkomst kenbaar te maken, met financiële onderbouwing, uiterlijk op 25 september 2018 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Na de besluitvorming in de raad de onder beslispunt 2 bedoelde overeenkomst definitief te maken.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 15 augustus 2018, 17.30 uur
Locatie : Theatertûn te Rijs
Onderwerp : Opening expositie Lûd
Wie : Burgemeester Veenstra

Datum : 13 augustus 2018, 13.00 uur
Locatie : Bolsward
Onderwerp : Opening ‘Kids Ride’ tijdens de BinckBank Tour
Wie : wethouder Schouwerwou