Besluiten college 4 december 2018

Dit item is verlopen op 13-12-2019.

1. Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften

Van: 1940147392 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

  1. het jaarverslag 2017 van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen;
  2. het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad;
  3. de aanbevelingen over te nemen en voor de uitvoering hiervan een afstudeeropdracht in 2019 te maken.

2. Aanpassen subsidieplafonds subsidieregeling Duurzaamheid en subsidieregeling Welzijnswerk

Van: 1940148236 - samenleving
Het college besluit

  1. het subsidieplafond 2019 voor de subsidieregeling Welzijnswerk vast te stellen op € 1.230.499,-. (als bepaald in artikel5 van de Algemene subsidieverordening);
  2. het subsidieplafond 2019 voor de subsidieregeling Duurzaamheid vast te stellen op € 20.000,-, (als bepaald in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening).

3. Verlenging ESF 2016-2018/Brug naar Werk II

Van: 1940147370 - samenleving
Het college besluit het project ESF 2016-2018/Brug naar Werk II te verlengen met 1 jaar.

4. samenwerkingsovereenkomst natuur- en milieu-educatie

Van: 1940147365 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de samenwerkingsovereenkomst NME met Súdwest-Fryslân en Stichting Erfgoed Natuur en Landschap te verlengen tot 1 januari 2023;
  2. wethouder Veltman te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.