Besluiten college 4 september 2018

Dit item is verlopen op 17-09-2019.

1. Vaststellen bestemmingsplan Wijckel - Lytse Jerden 2

Van: 1940119902 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. de Nota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Lytse Jerden 2 vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan Wijckel – Lytse Jerden 2 met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPWIJ17LYTSEJERDN2-VA01 vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

2. Leerlingenvervoer

Van: 19401355884 - samenleving
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de uitkomsten van het privacy onderzoek bij Taxicentrale Witteveen B.V.;
 2. kennis te nemen van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer;
 3. de gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsmemo te informeren over de uitkomsten.

3. Aanleg aandenken azc in Balk

Van: 1940134339 - samenleving
Het college besluit:

 1. mee te werken aan het oprichten van een aandenken aan het AZC in Balk;
 2. de raad hierover te informeren.

4. Principeverzoek voor het veranderen van een woonbestemming naar een kleinschalige recreatieve invulling van het perceel Molenweg 10 te Oosterzee

Van: 194037222 - VVH/ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. een positieve grondhouding aan te nemen voor het principeverzoek en de omgevingsaspecten nader uit te laten werken in een ruimtelijke onderbouwing door initiatiefnemer;
 2. de concept stukken voor te leggen aan GS met de vraag of er ontheffing verleend kan worden van de Verordening Romte voor een recreatieve ontwikkeling, de aspecten EHS, Wet natuurbescherming soortenbescherming en houtopstanden;
 3. in de geest van de omgevingswet de initiatiefnemer draagvlak te laten creëren in de omgeving of bij vergelijkbare functies voor de ontwikkeling op het perceel in kleinschalige recreatieve vorm.

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân

Van: 1940131856 - VVH
Het college besluit na toestemming van de gemeenteraad, in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Fryslân.

6. Jaarstukken 2017 Stichting Kulturhûs Oudehaske

Van: 1940120510 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van Stichting Kulturhûs Oudehaske.

7. Beslissing op bezwaar verlenen ontheffingen van parkeerverbodszone Pottebakkerssteeg/Tuinstraat in Lemmer

Van: 1940105779 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. het bezwaarschrift tegen het verlenen van ontheffingen van de parkeerverbodszone Pottebakkerssteeg/Tuinstraat in Lemmer conform het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het primaire besluit onder aanvulling van de motivering te handhaven;
2. bezwaarmaker te berichten conform concept beslissing op bezwaar.

8. Eigendomsoverdracht schoolgebouw De Lytse Mienskip in Haskerhorne

Van: 1940136444 - samenleving
Het college besluit de gezamenlijke akte door de burgemeester te laten ondertekenen, zodat het schoolgebouw van OBS De Lytse Mienskip in Haskerhorne formeel in eigendom wordt overgedragen van Stichting Onderwijsgroep Primus naar de gemeente.

9. Vaststellingsprocedure wijzigingsplan locatie Lyts Luchtenveld te Joure

Van: 1940136884 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het bestemmingsplan Joure - Lyts Luchtenveld te Joure met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPJRE17LYTSLUCHTEN-ON01 gewijzigd vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

10. Harmoniseren exploitatie sportkantines in gemeentelijke binnensportaccommodaties

Van: 1940130526 - samenleving
Het college besluit:

 1. de exploitatie van sportkantines in gemeentelijke sportaccommodaties een verantwoordelijkheid van derden te laten blijven;
 2. ten behoeve van de verdere uitwerking van de harmonisering de volgende vijf uitgangspunten vast te stellen:
  2.1  de gebruiker betaalt nutsvoorzieningen, internet, tv en Wifi;
  2.2  de exploitant is eigenaar van de kantine inrichting en inventaris keuken;
  2.3  een vaste pachtsom per m2 kantine;
  2.4  de gebruiker betaalt gemeentelijke belastingen;
  2.5  uniformiteit in de contracten en contractduur.

11. Nieuwe instructie medewerker leerplicht/RMC

Van: 1940134366 - samenleving
Het college besluit de instructie voor de medewerker leerplicht/RMC voor gemeente De Fryske Marren vast te stellen.

12. Aanvraag vooroverleg: Realiseren van een filmstudio en een expositie-/verkoopruimte in de boerderij Buren 31 in Oosterzee

Van: 194072069/OV 20170235 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een filmstudio en een expositie-/verkoopruimte in de boerderij Buren 31 in Oosterzee.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 11 september 2018, 8.45 uur
Locatie : ’t Haske Joure
Onderwerp : Rijvaardigheidsdag openen
Wie : Wethouder Van der Pal

Datum : 14 september 2018, 18.00 uur
Locatie : Park Herema State Joure
Onderwerp : Rockopera Tommy
Wie : college van B&W

Datum : 17 september 2018, 10.30 uur
Locatie : Herema State
Onderwerp : Aftrapbijeenkomst Prestatieafspraken DFM 2019
Wie : Wethouder Boerland